Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης – Έως 30.09.2015 η παράταση ισχύος της ΥΑ

0

 

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών

 

Σχόλια