Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στη Διοίκηση κατά την προεκλογική περίοδο

0

Στην εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι η απαγόρευση αυτή, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 ισχύει πάγια κατά την προεκλογική περίοδο, με σκοπό να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα που υποβαθμίζουν την Δημόσια Διοίκηση. Ως προεκλογική περίοδος εν προκειμένω νοείται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών μέχρι και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, ενώ η απαγόρευση αφορά στην έκδοση πράξεων πρόσληψης ή διορισμού, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού. Στην απαγόρευση δεν εμπίπτουν τέτοιου είδους πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, καθώς και πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η απαγόρευση είναι γενική, δηλαδή δεν αφορά μόνον τις τελικές ενέργειες, αλλά και τις προπαρασκευαστικές αυτών, π.χ. προκηρύξεις πρόσληψης. Περαιτέρω, με την ίδια σκοπιμότητα –αποφυγή διαφθοράς και ψηφοθηρίας – κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται όλες οι διαδικασίας διορισμού, προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών που είχαν ήδη αρχίσει. Εν προκειμένω, δηλαδή, οι διαδικασίες αυτές αναστέλλονται προσωρινά και θα συνεχίσουν αμέσως μετά την λήξη της αναστολής, μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στη Διοίκηση κατά την προεκλογική περίοδο