Αναστολή της επιστροφής των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ αποφάσισε το ΔΕΚ

0

Πιο συγκεκριμένα, το 2009 ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ο οποίος λειτουργεί ως δημόσιος οργανισμός ασφαλίσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έναντι ζημιών οφειλόμενων σε φυσικούς κινδύνους, κατέβαλε στους Έλληνες γεωργούς αντισταθμίσεις ύψους 425εκ. ευρώ λόγω ζημιών που είχαν προκληθεί στις καλλιέργειές τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τα έτη 2008 και 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε το ποσό ως υπέρογκο και τις πληρωμές αυτές ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες δε συμβαδίζουν με τη λειτουργία και τους κανόνες της κοινής αγοράς. Κατά συνέπεια, με απόφασή της διέταξε την ανάκτηση των ενισχύσεων από τους δικαιούχους. Η Ελληνική Δημοκρατία από την πλευρά της, άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούμενη ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής ενώ παράλληλα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως επείγουσα κατέθεσε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αποσκοπούσα στην αναστολή εκτέλεσης αυτής μέχρι την τελική κρίση του Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος λοιπόν του Γενικού Δικαστηρίου εξετάζοντας τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς, έκρινε ότι ο αντίκτυπος που φαίνεται να έχουν οι επίμαχες πληρωμές στον ανταγωνισμό δεν κινείται σε υπερβολικά επίπεδα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για την αποζημίωση των πληγέντων γεωργών και δεν κατασπαταλήθηκαν προκειμένου να ευνοηθούν τεχνητώς οι παραγωγοί καθώς υπολογίζεται ότι δεν αντιστοιχεί ποσό μεγαλύτερο από 500 ευρώ σε έκαστο γεωργό.

Στη διαμόρφωση της τελικής του απόφασης, ο Πρόεδρος συνυπολόγισε και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αντιλαμβανόμενος ότι η καταστολή της φοροδιαφυγής αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν θέσει ως βασική τους προτεραιότητα την αναμόρφωση των φορολογικών υπηρεσιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται σαφές ότι πιθανή υποχρέωση των ελληνικών αρχών για άμεση εκτέλεση της απόφασης δεδομένου μάλιστα ότι η πλειονότητα των δικαιούχων θα αρνηθούν να καταβάλουν εκουσίως το ποσό θα σημάνει ανάγκη παρέμβασης των αρμόδιων αρχών.

Μια τέτοια αναγκαστική είσπραξη θα λειτουργούσε ως σκόπελος στο έργο των φορολογικών υπηρεσιών, οι οποίες δε θα επικεντρώνονταν στα επείγοντα καθήκοντά τους που στην παρούσα φάση είναι η είσπραξη ποσών που αντιστοιχούν σε διαφυγόντες φόρους, τα οποία είναι σαφώς υψηλότερα από τις επίμαχες πληρωμές. Σταθμίζοντας λοιπόν τα συμφέροντα που διακυβεύονται, ο Πρόεδρος εκτίμησε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα το να παραμείνει το δυναμικό των φορολογικών υπηρεσιών αφοσιωμένο στο έργο του και έτσι αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής.

Σχόλια