Αναστολή των Προθεσμιών για την Άσκηση και την Εξέταση της Ενδικοφανούς Προσφυγής

0

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξειςτης υποπαραγράφου 1β΄ του άρθρου 232 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α΄/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλεςδιατάξεις», καθώς και τις διευκρινίσεις της ΠΟΛ 1192/12.8.2014 Εγκυκλίου ΓΓΔΕ, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

Επομένως, το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31Αυγούστου δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχόλια