Αναζήτηση δημοτικών τελών από τη μισθώτρια ακινήτου

0

Ο Δήμος Καλλιθέας αναζήτησε από την ιδιοκτήτρια καταστήματος ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, τα οποία, ωστόσο, αφορούσαν χρονική περίοδο κατά την οποία το κατάστημα ήταν μισθωμένο. Η μίσθωση προέκυπτε τόσο από το μισθωτήριο συμβόλαιο, όσο και από τα αρχεία της  Δ.Ε.Η., καθώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στο όνομα της μισθώτριας.

Ο Συνήγορος επισήμανε στο Δήμο ότι τα δημοτικά τέλη βαρύνουν τον υπόχρεο σε
πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, συνεπώς αν ο
υπόχρεος είναι ο μισθωτής, βαρύνουν το μισθωτή, ο οποίος είναι και ο πραγματικός χρήστης των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

Τόνισε, επίσης, ότι σύμφωνα με τη νομολογία, η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι επικουρική και τα τέλη αναζητούνται από αυτόν μόνο αν η βεβαίωση και η είσπραξή τους από το μισθωτή αποδειχτεί δυσχερής.

Τέλος, ο Συνήγορος ζήτησε από το Δήμο να αναζητήσει την πραγματική υπόχρεο, δηλαδή τη μισθώτρια και να μην επιβαρύνει την ιδιοκτήτρια του ακινήτου παρά μόνο εφόσον εξαντλήσει κάθε προσπάθεια αναζήτησης της μισθώτριας, τα στοιχεία της οποίας του ήταν γνωστά.

Μετά από την ανωτέρω παρέμβαση, ο  Δήμος Καλλιθέας ενημέρωσε το Συνήγορο ότι
μετέφερε και αναζητεί την οφειλή από τη μισθώτρια του καταστήματος.

Σχόλια