Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

0

 

O Υπουργός Δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α΄147) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με πενταετή θητεία, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 348 του νόμου αυτού, όπως ισχύει.

Α. Σύσταση και συγκρότηση της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

1. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016(Α΄147), όπως ισχύει, έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ έχει ως έδρα τον Νομό Αττικής (κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198).

2. Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

3. Η Αρχή αποτελείται από τριάντα ένα (31) μέλη, από τα οποία ένα (1) μέλος είναι Πρόεδρος.

Β. Περιγραφή της θέσης

1. Αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) έχει την ευθύνη λειτουργίας της Αρχής και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ενδεικτικά:

α) εκπροσωπεί την ΑΕΠΠ δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής και τρίτων,

β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της ΑΕΠΠ και των οργανικών μονάδων αυτής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της ΑΕΠΠ ως πειθαρχικός προϊστάμενος αυτού,

γ) μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της ΑΕΠΠ, τη διαχείριση των οικονομικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας,

δ) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων της ΑΕΠΠ σε Ολομέλεια και

ε) ορίζει τους προέδρους των κλιμακίων.

2. Διαδικασία επιλογής του Προέδρου της ΑΕΠΠ

Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Αποδοχές

Ως προς τις αποδοχές εφαρμόζεται η παρ.4 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α΄176). Επίσης, η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν.2703/1999(Α΄72), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν.4456/2017(Α΄24), έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών .

Γ. Νόμιμες προϋποθέσεις-Προσόντα

α) Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).

β) Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελεί δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ, αν κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, απαλλάσσεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης του. Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ απαγορεύεται να είναι μέλος δικηγορικής εταιρίας κατά τη θητεία του.

γ) Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να ασκεί οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 και ιδίως να είναι μέτοχος ή να εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

δ) Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να είναι μέλος πολιτικού κόμματος.

ε) Δεν διορίζεται Πρόεδρος της ΑΕΠΠ εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενής του μέχρι β’ βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά, άμεσο, προσωπικό, οικονομικό ή άλλου είδους συμφέρον, το οποίο επηρεάζει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (υποψηφιοτήτων)

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, β) υπεύθυνη δήλωση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα διορισμού ή ότι αν ο υποψήφιος επιλεγεί θα προβεί, αμέσως μετά την διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πριν τον διορισμό του στις απαιτούμενες ενέργειες προς άρση τυχόν κωλύματος, καθώς και γ) οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

Σχόλια