Αντιδρά ο ΔΣΑ στην προνομιακή κατάταξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Δημοσίου

0

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 4141/2013 (“Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης Παροχής Πιστώσεων και Άλλες Διατάξεις”), για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από φόρο προστιθέμενης αξίας, επί πλειστηριασμών, πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων, το προνόμιο του Ελληνικού Δημοσίου ορίζεται ότι κατατάσσεται στη δεύτερη (2η) θέση του πίνακα κατάταξης δανειστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε σχετική ανακοίνωσή [Link] του, επισημαίνει ότι με βάση την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη και «αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αναγωγή των απαιτήσεων των κοινωνικοασφαλιστικών φορέων στην 3η τάξη, μαζί με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, των δικηγόρων, των δασκάλων, κ.λπ., επέρχεται σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων με τους ως άνω και κατ’ ουσία εξανεμίζεται πλήρως η δυνατότητα ικανοποίησης των τελευταίων για οφειλόμενα δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, έστω και κατά ένα μικρό τμήμα των απαιτήσεών τους, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και οι τιμές στις οποίες είθισται να εκπλειστηριάζονται τα ακίνητα».

Τέλος, όπως σημειώνεται, με τη σχετική διάταξη περιστέλλονται κεκτημένα δικαιώματα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να ικανοποιηθούν το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Σχόλια