Αντιδρούν οι συμβολαιογράφοι στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος

0

Το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προτίθεται να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αρχικά 6 χώρες, (μεταξύ αυτών και την Ελλάδα), αν αυτές δεν καταργήσουν την ιθαγένεια ως προϋπόθεση για την άσκηση του λειτουργήματος του συμβολαιογράφου, γεγονός που κατά τη γνώμη τους παραβιάζει τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης σε κάθε κράτος – μέλος

Οι αντιδράσεις των Ελλήνων συμβολαιογράφων αλλά και των συμβολαιογράφων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ήταν έντονες στην προοπτική να μπορεί να ασκήσει την συμβολαιογραφία οποιοσδήποτε κοινοτικός υπήκοος σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Eπιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Eλλάδος N. Στασινόπουλος, αποκρούοντας τη θέση της Επιτροπής, επισημαίνει ότι εξαιρούνται από το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης οι δραστηριότητες που συνδέονται σε κάθε κράτος με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έστω και περιστασιακά.

Δεδομένου δε ότι στο παρελθόν η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι οι συμβολαιογράφοι αποτελούν κρατικούς λειτουργούς που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της δικαιοσύνης με τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων, δεν είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου η εν λόγω αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης και δραστηριότητας.

Παράλληλα η Συντονιστική Eπιτροπή των ελληνικών συμβολαιογραφικών συλλόγων τονίζει ότι ο συμβολαιογράφος οφείλει να εφαρμόζει το δίκαιο του κράτους όπου ανήκει, να συμμορφώνεται στους κανόνες δεοντολογίας και στους ειδικούς κανόνες του κράτους, υποκείμενος στον έλεγχο κρατικών οργάνων.

Σχόλια