Αντισυνταγματική η διάταξη σχεδίου ΠΔ για εποχικούς πυροσβέστες με ανάπηρα παιδιά

0

Αντισυνταγματικό κρίθηκε τo σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικής Ακαδημίας από το Ε τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η επίμαχη διάταξη αφορά την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών πεντάμηνης απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικής φύσεως εποχικών αναγκών. Συγκεκριμένα με το σχέδιο ΠΔ δίνεται η δυνατότητα σε όσους προσληφθούν και έχουν παιδί με αναπηρία τουλάχιστον 50% να ζητήσουν από την υπηρεσία που ανήκουν να ενταχθούν σε ειδικότητα άλλη από εκείνη που προσελήφθησαν, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη νέα θέση.

Η ένταξη στη νέα θέση θα γίνεται καθ’ υπέρβαση των θέσεων που αρχικά προκηρύχθηκαν και η θέση που θα κενωθεί από την αλλαγή ειδικότητας θα πληρούται από τον πίνακα κατατάξεως των επιτυχόντων στο διαγωνισμό.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, καθώς εισάγει ευνοϊκή μεταχείριση, την οποία δεν δικαιολογεί η ιδιότητα του γονέα ανάπηρου παιδιού.

Το ΣτΕ αναφέρει επίσης στην απόφαση του ότι η επίμαχη διάταξη έχει ως επακόλουθο την πρόσληψη υπαλλήλων καθ΄ υπέρβαση των προκηρυσσόμενων θέσεων, κάτι που αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο πρόσληψη προσωπικού σε μη οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιτρέπεται μόνο κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες υπάρχουν κατά το χρόνο προκήρυξης των συγκεκριμένων θέσεων.

Σχόλια