Αντισυνταγματική η επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές | Απ. 3/3013 ΜονΠρ Χανίων [Doc]

0

Πιο αναλυτικά, ο Δικαστής έκρινε ότι η διαφορετική, μέχρι πρότινος, αντιμετώπιση της καταψηφιστικής και της αναγνωριστικής αγωγής στο θέμα του δικαστικού ενσήμου είχε επαρκή δικαιοπολιτική εξήγηση καθώς οι αποφάσεις επί καταψηφιστικών αγωγών είναι εκτελεστές, σε αντίθεση με τις αποφάσεις επί αναγνωριστικών αγωγών.

Όμως, η επέκταση του δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές σημαίνει ότι πλέον καθίσταται δικονομική προϋπόθεση του παραδεκτού της παράστασης του διαδίκου, γεγονός προδήλως αντισυνταγματικό καθώς, καθιστώντας οικονομικά δυσβάσταχτη την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, περιορίζεται το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας.

Ο Δικαστής μάλιστα επικαλείται και την υπ. αριθμ. 675/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία είχε κριθεί ότι η υποχρέωση καταβολής αναλογικού τέλους δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές δεν αναιρεί το ατομικό δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας καθώς αυτό προστατεύεται ικανοποιητικά με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής αναγνωριστικού χαρακτήρα.

Επίσης, στην απόφαση [PDF] αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου (Ν. 3994/2011) για το άρθρο 70, το οποίο αναφέρεται στην καταβολή δικαστικού ενσήμου επί αναγνωριστικών αγωγών, φέρεται ως σκοπός της διάταξης η αύξηση των δημοσίων εσόδων. «Η επίκληση όμως αμιγώς ταμειακών αναγκών του Δημοσίου χωρίς σύνδεση με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή για τη θέσπιση προϋποθέσεων για την παροχή δικαστικής προστασίας». Αντίστοιχη είναι και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται δε, ότι η Δικαιοσύνη δεν αποτελεί «μηχανισμό» αλλά δημόσια λειτουργία, συνταγματικά κατοχυρωμένη και δε λειτουργεί με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας.

Συνεπώς, η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη, «αποτελεί συνταγματικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοικτή πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη και ισοδυναμεί με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος».

Αντισυνταγματική η επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές | Απ. 3/3013 ΜονΠρ Χανίων [Doc]

Σχόλια