Αντισυνταγματικό το μέτρο της διαθεσιμότητας | απ. 63/2013 Μον. Πρ. Μεσολογγίου (ασφαλιστικά μέτρα)

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, με την υπ. αριθμ. 63/2013 απόφασή του [PDF] (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), έκρινε ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας έρχεται σε αντίθεση με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας και υποχρέωσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να συνεχίσει να απασχολεί προσωρινά τις τέσσερις αιτούσες με τους προ της μεταβολής των εργασιακών συμβάσεών τους όρους.

Ειδικότερα, η Δικαστής επεσήμανε ότι με τη ρύθμιση του Ν. 4093/2012 προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργηση όλων των θέσεων που κατέχουν υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ καθώς και των ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα και η ταυτόχρονη θέση όλων των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.

Οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα υποστούν μισθολογική μείωση για διάστημα ενός έτους, μετά το πέρας του οποίου η υπαλληλική σχέση λύεται. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις αντιστρατεύονται ευθέως την αρχή της αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ. 1 Σ.), της αξιοκρατίας (άρθρ. 103 παρ. 7 Σ.) και της ορθολογικής διάρθρωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου. Η επιλογή των εργαζομένων που τίθενται σε διαθεσιμότητα δε γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και η κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων δεν πραγματοποιείται βάσει ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης μελέτης αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά στηρίζεται αποκλειστικά σε τυχαία κριτήρια χωρίς να λαμβάνονται υπ ‘ όψη οι συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Συνεπώς, προβλέπεται ότι η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και είναι ανίσχυρη.

Η ενέργεια δε, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να θέσει τις αιτούσες σε κατάσταση διαθεσιμότητας συνιστά μονομερή βλαπτική των εργασιακών τους όρων. Το Δικαστήριο, για τους ανωτέρω λόγους, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτηση και υποχρέωσε την καθ’ ου να απασχολεί τις αιτούσες μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής επ’ απειλή χρηματικής ποινής ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης με το διατακτικό της απόφασης.

Αντισυνταγματικό το μέτρο της διαθεσιμότητας | απ. 63/2013 Μον. Πρ. Μεσολογγίου (ασφαλιστικά μέτρα)

Σχόλια