Αντισυνταγματικότητα του μέτρου της διαθεσιμότητας | Γνωμοδότηση Δρ. Νομικής Ηλ. Κολλύρη

0

Σύμφωνα με τον κ. Κολλύρη, ουσιαστικά πρόκειται για οριστική και υπό προθεσμία απόλυση, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και φυσικά χωρίς να υφίσταται σπουδαίος και σοβαρός λόγος για την απόλυση αυτή. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η απόλυση των εργαζομένων καθίσταται παράνομη και καταχρηστική.

Επισημαίνεται δε, ότι με το καθεστώς της διαθεσιμότητας παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις καθώς και διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Το υπουργείο, κατ’ εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και υπό την ειδικότερη έκφανση της διαφοροποιημένης μεταχείρισης καταστάσεων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, όφειλε να έχει εξαιρέσει όλους όσους έχουν διέλθει δοκιμασία μέσω ΑΣΕΠ για την είσοδο στη δημόσια διοίκηση από το καθεστώς της κινητικότητας.

Τέλος, ο κ. Κολλύρης καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το καθεστώς της διαθεσιμότητας συνεπάγεται απομάκρυνση του υπαλλήλου από την εργασία του, παράλυση της υπαλληλικής του σχέσης και ισοδυναμεί κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό με μια sui generis απόλυση υπό προθεσμία, άλλως με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, η οποία τυγχάνει προδήλως παράνομη και αντίθετη προς θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και αρχές και το κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο».

 

Η Αντισυνταγματικότητα του μέτρου της Διαθεσιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων by LawNet

Σχόλια