ΑΠ: Δικαίωση και αποζημίωση υπαλλήλου της ΔΕΗ που υποβιβάστηκε

0

Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε επιδικαστεί σε υπάλληλο της ΔΕΗ το ποσό των 3.000 για χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την εργοδότρια του ΔΕΗ επικύρωσε ο Άρειος Πάγος. Ο εργαζόμενος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μετά τον υποβιβασμό του κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος της ΔΕΗ και με πρόσχημα την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της εταιρίας, μετά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Στην απόφασή του ο Άρειος Πάγος υποστηρίζει ότι από τα πραγματικά περιστατικά “δεν αποδείχθηκε ότι η μετακίνηση του υπαλλήλου ήταν αναγκαία και δεν μπορούσε να καλυφθεί με άλλο υπάλληλο της εναγομένης, κατά συνέπεια η μετάθεση αυτή σε θέση καταφανώς υποδεέστερη συνιστώσα μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του, έγινε κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος της ΔΕΗ και ειδικότερα ο εν λόγω υπάλληλος από την νευραλγική θέση του προϊσταμένου του ΚΗΜΕ με εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και κατάρτιση στην συγκεκριμένη υπηρεσία υποβαθμίσθηκε σε υπάλληλο απασχολούμενο με την εποπτεία και παρακολούθηση των παγίων, του κτηματολογίου, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τηλεπικοινωνιακών έργων της Δ.Π.Ν. χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες”. Επιπλέον κρίθηκε ότι “από τη μετάθεση αυτή ο υπάλληλος προσεβλήθη στην προσωπικότητά του, μειώθηκε η επαγγελματική και επιστημονική υπόληψή του, αφού από προϊστάμενος σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας, όπου αναλάμβανε πρωτοβουλίες και ελάμβανε αποφάσεις που αξιοποιούσαν τις εξειδικευμένες γνώσεις του, τα προσόντα και τις ικανότητές του, μετακινήθηκε σε θέση υπαλλήλου σε έναν τομέα, στον οποίο δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα ως προσόντα του και στον οποίο ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε”.
Στο κείμενο της απόφασης ορίζεται εξάλλου ότι “η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή, κατά κατάχρηση αυτού, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας του μισθωτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920”.

Σχόλια