ΑΠ για απαλλοτριούμενα ακίνητα όπου λειτουργούν επιχειρήσεις

0

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συζητήθηκε χθες το θέμα της αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων στα οποία λειτουργούν επιχείρηση.

Ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου πρότεινε να κριθεί ότι πρέπει να υπολογίζονται αυτοτελώς κατά την επιδίκαση από το δικαστήριο της σχετικής αποζημίωσης, η εμπορική φήμη και η πελατεία, η οικονομική αξία της επιχείρησης αυτής, καθώς και η ζημία του ιδιοκτήτη από την παύση της λειτουργίας της, που επέρχεται ως άμεση συνέπεια της απαλλοτρίωσης. Υπογράμμισε δε ότι στα άυλα αγαθά της επιχείρησης, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, περιλαμβάνεται και η «πελατεία». Διαφορετικά, η επιδικαζόμενη αποζημίωση δεν θα είναι πλήρης, ενώ η απόρριψη της αντίστοιχης αξίωσης του ιδιοκτήτη θα απέληγε σε μείωση της αξίας της ιδιοκτησίας.

Στην εισήγηση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού αναφέρονται και τα εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου του νόμου 2882/2001 («Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων») δεν προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης για τις ως άνω αιτίες και συνεπώς, κατά το μέρος τους αυτό, αντίκεινται στα σχετικά άρθρα του Συντάγματος.

«Πλήρης αποζημίωση νοείται εκείνη με την οποία ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριούμενου μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο ισάξιο. Εξάλλου, η αποζημίωση είναι πλήρης όταν περιλαμβάνει την αποκατάσταση όχι μόνο της ζημίας του ιδιοκτήτη που συνδέεται άμεσα με την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου, αλλά και κάθε ζημίας του, θετικής ή αποθετικής, η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια της απαλλοτρίωσης, έχει δηλαδή ως μόνη αιτία την απαλλοτρίωση.

Σχόλια