Απαγορεύεται η χορήγηση πιστοποιητικών σε τρίτους λέει η ΑΠΠΔ

0

Με την υπ αριθμ. 51/2005 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέταξε την καταστροφή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που χορήγησε Δήμος όχι στο άμεσα ενδιαφερόμενο αλλά σε τρίτο πρόσωπο.

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε κατόπιν προφορικής αίτησης και είχε υπογραφή υπαλλήλου και σφραγίδα του Δήμου.Ο Δήμος προέβη στην χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και χωρίς την συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου, που δικαιολογούν την άνευ συγκατάθεσης χορήγησή τους, ενώ δεν τήρησε τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ακόμα με την υπ αριθμ. 52/2005 απόφασή της η ΑΠΠΔ έκρινε ότι οι εργοδότες μπορούν να συλλέγουν απλά προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων τους, αλλά δεν μπορούν να τηρούν αρχεία με προσωπικά δεδομένα συγγενών των υπαλλήλων τους και διέταξε ασφαλιστική εταιρεία να καταστρέψει αρχείο που τηρούσε με προσωπικά δεδομένα συγγενών των υπαλλήλων της και απαγόρευσε να συλλέγει παρόμοια δεδομένα στο μέλλον.

Σχόλια