Απάντηση της Ολομέλειας στο Υπ. Δικαιοσύνης για αίτημα απογραφής του προσωπικού των Δικηγορικών Συλλόγων

0

Το έγγραφο της Ολομέλειας, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Αδαμόπουλο, απευθύνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με αυτό ζητείται η ανάκληση των σχετικών εγγράφων του Υπουργείου, με τα οποία ζητείται η συμμόρφωση των Δικηγορικών Συλλόγων στο παραπάνω αίτημα.

Η Ολομέλεια επισημαίνει ότι μία τέτοιου είδους αξίωση δεν είναι σύννομη, δεδομένου ότι κατά πάγια νομολογία οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν εμπίπτουν στην έννοια του φορέα του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του ν.1256/1982, ούτε μνημονεύονται στο νόμο περί ΑΣΕΠ ή στον νόμο που τον τροποποίησε (ν. 3812/2009). Επιπλέον, οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων δεν δύνανται να απογραφούν και για τον επιπλέον λόγο ότι σκοπός της απογραφής είναι η δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, στην οποία δεν πρόκειται να υπαχθούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, καθώς εκ του νόμου έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου, ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων και την διαχείριση της περιουσίας τους.

Απάντηση της Ολομέλειας στο Υπ. Δικαιοσύνης για αίτημα απογραφής του προσωπικού των Δικηγορικών Συλλόγων