ΑΠΔΠΧ: εξέταση των διατάξεων του Ν.4624/2019

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΠΔΠΧ, κατά τη συνεδρίαση της1η Οκτωβρίου 2019, η Αρχή εξέτασε τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου 4624/2019, με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016», προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για τις ρυθμίσεις του.

Όπως σημειώνεται, η εξέταση θα συνεχιστεί σε επόμενες συνεδριάσεις και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τέλος, σημειώνεται ότι “Είναι αυτονόητο ότι, κατά την εφαρμογή του νόμου από την Αρχή, οι διατάξεις του θα ερμηνεύονται στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και το κύρος τους θα εξετάζεται από την άποψη της συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ και την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας.”