ΑΠΔΠΧ: Διευκρινίσεις της αρχής για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

0

Η Αρχή, κατόπιν συστηματικής συνεργασίας με εκπροσώπους του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ), όπως άλλωστε προκύπτει από τις
Γνωμοδοτήσεις υπ’ αρ, 1/2017 και 4/2017, γνωμοδότησε θετικά επί της τελικώς
υποβληθείσας γνωστοποίησης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο
του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου).

Ειδικότερα, όσον αφορά στη δυνατότητα ηλεκτρονικής -μέσω διαδικτύου-υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπως αυτή περιγράφεται στην ως άνω γνωστοποίηση του ΟΑΣΑ, η Αρχή έκρινε, σύμφωνα με τη Σκέψη 4, σελ. 14 της Γνωμοδότησης 4/2017, ότι αυτή «δεν προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Συνεπώς, η Αρχή όχι μόνο δεν την απαγόρευσε, αλλά αντιθέτως την επέτρεψε ρητώς.
Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η Αρχή είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στην επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων
(άρθρο 19, παρ. 1, στοιχ. θ’ του ν. 2472/1997).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή δεν δύναται να παρεμβαίνει στην υλοποίηση συστημάτων και στις επιχειρησιακές επιλογές, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου αρμοδιοτήτων της.

Σχόλιο: σημειώνεται ότι η ΑΠΔΠΧ ανταποκρίνεται – ως οφείλει, αλλά όχι μόνο σε αυτά – στα ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα, ενώ εκκρεμεί πλήθος υποθέσεων προς απάντηση εκ μέρους της. Χαρακτηριστική η περίπτωση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σχόλια