ΑΠΔΠΧ: Νόμιμη αναγραφή του ΑΜΚΑ γιατρών στα συνταγολόγια

0

Απαντώντας σε ερώτημα της διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των εμπλεκομένων ιατρών και φαρμακοποιών στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών οργανισμών είναι νόμιμη.
Η αρχή στην απάντησή της αναφέρει: “Η προσωπικότητα των ενδιαφερομένων ιατρών και φαρμακοποιών δεν θίγεται υπέρμετρα από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ τους στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών οργανισμών, καθόσον από την αναγραφή αυτή δύναται μεν να αποκαλυφθεί η ηλικία τους, αλλά σαφώς σε περιορισμένο αριθμό χρηστών και με αρμοδιότητες και έννομα συμφέροντα, που πηγάζουν ευθέως από ρητές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η μοναδικότητα του ΑΜΚΑ και οι εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας δικαιολογούν την άμεση εφαρμογή του, όχι μόνο για την ταυτοποίηση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργαζομένων, αλλά και για το συναφή σκοπό του ελέγχου των δημοσίων δαπανών υγείας”.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ αποσκοπεί στην απλούστευση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών οργανισμών, στην ευχερέστερη και πληρέστερη παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών, στην καταπολέμηση της αλόγιστης συνταγογράφησης και στην εξοικονόμηση δημοσίων πόρων με τη μείωση των δημοσίων δαπανών, από την οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ίδια η βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και του εθνικού συστήματος υγείας, με συνέπεια η αναγραφή να μην αντίκειται στην συνταγματική επιταγή της αναλογικότητας.
Την ίδια ώρα, πάντως, στην απάντησή της, η Αρχή τονίζει ότι είναι ανάγκη να βρεθούν τρόποι κωδικοποίησης του ΑΜΚΑ, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ηλικία γιατρών και φαρμακοποιών.

Σχόλια