ΑΠΔΠΧ: Προκήρυξη (8) θέσεων για κατόχους πτυχίου Νομικής

0

Πλήρωσης δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά το μέρος που εναρμονίζεται με τον Γ.Κ. της ΕΕ καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά. Οι Ειδικοί Επιστήμονες της Αρχής απασχολούνται κυρίως με τα κάτωθι:

 • Διενέργεια ερευνών – διοικητικών ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κάθε άλλου νόμου ή διάταξης, των οποίων η Αρχή ασκεί την εποπτεία εφαρμογής τους.

 • Σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων για την ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύνταξη σχεδίων κανονισμών με ειδικές ρυθμίσεις, στο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σχεδίων γνωμοδοτήσεων επί νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων.

 • Την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση και ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικείμενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη εποπτική αρχή.

 • Συμβολή στη συνεργασία της Αρχής με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και στην παροχή αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΓΚ για τη διασφάλιση της ‘υπηρεσίας μιας στάσης’ και της συνεκτικής εφαρμογής του.

 • Συμβολή στη μελέτη σημαντικών εξελίξεων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρηματικών μοντέλων με πιθανή επίπτωση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

 • Σύνταξη κειμένων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματά τους και των υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και συμμετοχή σε σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με έμφαση σε δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά.

 • Σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών, ενημερωτικών κειμένων και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες ή συνέδρια για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ΓΚ.

 • Σύνταξη σχεδίων γνώμης και σχεδίων τελικής έγκρισης για κώδικες δεοντολογίας που υποβάλλονται από κωδίκων δεοντολογίας Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 961

 • Περιοδική αναθεώρηση καταλόγου πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην υποχρέωση διενέργειας μελέτης αντικτύπου στην προστασία δεδομένων και καταλόγου πράξεων επεξεργασίας που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή, καθώς και συμβολή σε προηγούμενη διαβούλευση σχετικά.

 • Συμβολή σε ενέργειες ενθάρρυνσης της θέσπισης μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας των δεδομένων και σύνταξη σχεδίων απόφασης έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης, καθώς και πρόσθετων απαιτήσεων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης.

 • Σχεδιασμός και δημοσίευση κριτηρίων διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης της εφαρμογής κωδίκων δεοντολογίας, καθώς και διαπίστευση των φορέων αυτών. -Σύνταξη σχεδίων συμβατικών ρητρών για θέματα που αφορούν συμβατική σχέση υπευθύνου με εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και θέματα που αφορούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

 • Προετοιμασία και σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής. – Προετοιμασία φακέλων, τη σύνταξη μελετών, την υποβολή εισηγήσεων και την εν γένει συνδρομή της Αρχής, του Προέδρου και των μελών της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές εκάστοτε προβλέπονται.

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. – Αρ. Φύλλου 26

Σχόλια