ΑΠΔΠΧ: Συνταγματική και νόμιμη η αναγραφή του ΑΜΚΑ στις καταστάσεις μισθοδοσίας του δημοσίου

0

Η Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ. αριθμ. 24/2013 [Link] απόφασή της, έκρινε συνταγματική και νόμιμη την αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στις καταστάσεις μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, υπάλληλος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επικαλούμενος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ως ορθοδόξου χριστιανού καθώς και σχετική εγκύκλιο της Ιεράς Μητρόπολης, είχε αρνηθεί τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ για τη διενέργεια της μισθοδοσίας του και προσέφυγε στην ΑΠΔΠΧ κατηγορώντας το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας για αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, ο ΑΜΚΑ συνιστά απλό δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα και μέσω αυτού, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο του εκάστοτε προσώπου. Συνεπώς, «η νομοθετημένη υποχρέωση καταχώρισης και περαιτέρω επεξεργασίας του ΑΜΚΑ κάθε υπόχρεου προς απογραφή προσώπου, που ανήκει στο πάσης φύσεως προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού, δεν αντίκειται στη συνταγματική επιταγή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ.), στο άρθρο 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, με το οποίο προβλέπεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στο αντίστοιχο άρθρο 4 του Ν. 2472/1997, με το οποίο μεταφέρεται η Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη».

Τέλος, σημειώνεται ότι «νομίμως το Υπουργείο Οικονομικών – Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τον ΑΜΚΑ κάθε προσώπου που ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες για το σκοπό επεξεργασίας, που συνίσταται στην πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του».

Σχόλια