Απελευθέρωση του ωραρίου των πρατηρίων καυσίμων

0

Στις τελικές  μεταβατικές διατάξεις του ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.3.2012) περιλαμβάνεται η νέα ρύθμιση για την απελευθέρωση του ωραρίου στα πρατήρια καυσίμων. Η νέα ρύθμιση αντικαθιστά το περιεχόμενο του άρθρου 22 του ν.3054/2002 ως εξής:

–  Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών, καθώς και των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων θα είναι ελεύθερο.

–   Με απόφαση του περιφερειάρχη θα καταρτίζονται πίνακες με τα πρατήρια καυσίμων που θα λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής τις εργάσιμες μέρες εντός του χρονικού διαστήματος νυκτερινής λειτουργίας, καθώς και με εκείνα που θα λειτουργούν εκ περιτροπής τις Κυριακές και τις αργίες. Το ποσοστό των πρώτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του συνόλου των πρατηρίων της Περιφέρειας, ενώ των δεύτερων το 25 τοις εκατό του συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την ανάγκη πληθυσμιακής κάλυψης κάθε Περιφέρειας.

–  Η κατάρτιση των παραπάνω πινάκων θα γίνεται μόνον εφόσον τα πρατήρια καυσίμων με αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών στην οικεία Περιφέρεια

–  Οι οικείες αποφάσεις από τους Περιφερειάρχες δύνανται να εκδίδονται δύο φορές το χρόνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της θερινής  (1η Μαίου έως 30 Σεπτεμβρίου) και χειμερινής περιόδου (1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου), κατόπιν γνωμοδότησης των οικείων αντιπροσωπευτικών τοπικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων ή, αν αυτές ελλείπουν, των οικείων αντιπροσωπευτικών εθνικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων. Η γνώμη υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών από την έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκ μέρους του Περιφερειάρχη

– Σε περίπτωση μη τήρησης των αποφάσεων που εκδίδει ο Περιφερειάρχης θα επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ το ύψος του προστίμου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σχόλια