Απερρίφθη η προσφυγή της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του “Ελευθέριος Βενιζέλος”

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε την προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2005, δυνάμει της οποίας εξαιρέθηκε συνολικό ποσό 12.781.410 ευρώ από τη χρηματοδότηση που χορηγήθηκε από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το 1996 η Κομισιόν χορήγησε στην Ελλάδα συνολική ενίσχυση ύψους 250 εκατομμυρίων ECU για την κατασκευή του αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Με την απόφαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή προχώρησε στην εξαίρεση από την κοινοτική χρηματοδότηση.

Το Πρωτοδικείο απέρριψε τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης τους σχετικούς με την κατά χρόνο αρμοδιότητα της Επιτροπής προς έκδοση της απόφασης της 1ης Σεπτεμβρίου 2005 αλλά και τα επιχειρήματα βάσει των οποίων η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το κόστος του εξοπλισμού αεροναυτιλίας ήταν επιλέξιμο προς κοινοτική χρηματοδότηση.

Τέλος, σε ό, τι αφορά το ζήτημα της τοποθέτησης αναμνηστικών πλακών, το Πρωτοδικείο τόνισε, πρώτον, ότι το έργο έτυχε πολύ υψηλής χρηματοδοτήσεως σε απόλυτους αριθμούς.

Δεύτερον, ότι η Επιτροπή υπενθύμισε επανειλημμένως στις ελληνικές αρχές, με τις εκθέσεις ελέγχου της, τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληροφόρηση και τη σχετική με τη χρηματοδοτική ενίσχυση που ελήφθη από το Ταμείο Συνοχής δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο οι εν λόγω αρχές να συμμορφωθούν εγκαίρως προς τις υποχρεώσεις αυτές. Τρίτον, ότι η Επιτροπή ορθώς υποστηρίζει ότι η παρουσία αναμνηστικών πλακών και πινακίδων κατά τον χρόνο των εγκαινίων του έργου επιτελεί σημαντική λειτουργία όσον αφορά τη δημοσιότητα της ενισχύσεως εκ μέρους του Ταμείου Συνοχής, ιδίως εφόσον πρόκειται, περί έργων μεγάλης σπουδαιότητας, που ελκύουν την προσοχή του κοινού μόλις ολοκληρωθούν. Τέλος, τέταρτον, ότι η τήρηση των υποχρεώσεων πληροφορήσεως και δημοσιότητας δεν απαιτεί την χρησιμοποίηση σημαντικού ανθρωπίνου δυναμικού ή σημαντικών χρηματικών πόρων.

Η Ελλάδα υποχρεούται συνεπώς οριστικά να επιστρέψει στην Κοινότητα το ποσό των 12.781.410 ευρώ.

Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.