Απερρίφθη προσφυγή της Ελλάδος κατά της Κομισιόν για δαπάνες εξαιρούμενες από την κοινοτική χρηματοδότηση

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδος με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της οποίας αποκλείστηκε από την κοινοτική χρηματοδότηση το ποσό των 14.527.629 ευρώ.

Ο κανονισμός 1258/1999 του Συμβουλίου, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής, προβλέπει ότι το τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων χρηματοδοτεί τις πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των αγορών αυτών.

Η Επιτροπή εξαιρεί από την κοινοτική χρηματοδότηση τις δαπάνες που διαπιστώνει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενήργησαν δύο επιτόπιους ελέγχους στην Ελλάδα, εκ των οποίων ο ένας αφορούσε την κοινοτική στήριξη σε μειονεκτικές περιοχές και σε περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς (2004) και ο άλλος την κοινοτική στήριξη στην πρόωρη συνταξιοδότηση (2002).

Με την απόφαση 2006/554/ΕΚ, της 27ης Ιουλίου 2006 η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση το ποσό των 14.527.629 ευρώ στον τομέα των συνοδευτικών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, για τα οικονομικά έτη 2001 έως 2004.

Το Πρωτοδικείο απέρριψε εξ ολοκλήρου τα επιχειρήματα και την προσφυγή της Ελλάδας.