Απλοποίηση διαδικασίας απόδοσης ΑΜΚΑ σε δικαιούχους

0

O Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση της υπ’ αρ.
πρωτ. 31547/9662/13.2.2018 ερμηνευτικής εγκυκλίου που υπογράφηκε από τους
Υπουργούς Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την εγκύκλιο αυτή διευκολύνεται η διαδικασία απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε δικαιούχους και αιτούντες διεθνή προστασία και σε ασυνόδευτους
ανήλικους, αφού διευκρινίζεται ότι:

1) η άδεια διαμονής διεθνούς προστασίας και τα δελτία αιτούντος διεθνή προστασία /αιτήσαντος άσυλο πληρούν τον τύπο των εγγράφων που ζητούν για την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους,

2) δεν απαιτείται η ύπαρξη εργασιακής σχέσης ή η παροχή υπηρεσιών ή έργου ούτε υπαγωγή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή φορέα υγείας και 3) δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου ΑΜΚΑ του εκπροσώπου του ασυνόδευτου ανήλικου.

Σε συνέχεια μεγάλου αριθμού αναφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διαπιστώσει τις
δυσκολίες των αιτούντων διεθνή προστασία, των οποίων το αίτημα βρισκόταν στο στάδιο της απλής καταγραφής, σε σχέση με τη χορήγηση ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), λόγω της μη πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Παρόμοια προβλήματα προέκυψε ότι αντιμετώπιζαν οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνούς προστασίας, των οποίων το αίτημα είχε καταγραφεί πλήρως, καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους), αφού τους ζητούνταν, παρά τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, επιπλέον δικαιολογητικά (όπως π.χ. σύμβαση εργασίας, ΑΦΜ, σύνδεση με το πρόσωπο ενήλικου κατόχου ΑΜΚΑ, γονέα ή επιτρόπου), ή επειδή η άδεια διαμονής διεθνούς προστασίας και τα δελτία αιτούντος διεθνή προστασία (δελτία αιτήσαντος άσυλο με το προγενέστερο καθεστώς) δεν περιλαμβάνονται ανάμεσα στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Λόγω των προβλημάτων αυτών σε σχέση με τη χορήγηση ΑΜΚΑ, αλλά και της μη
ενεργοποίησης της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπών (ΚΥΠΑ), οι
συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών δεν μπορούσαν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε δωρεάνπαροχές και υπηρεσίες υγείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με παρεμβάσεις του είχε ζητήσει τη συνεργασία των
συναρμόδιων υπουργείων (Εργασίας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας), ώστε να αρθούν τυχόν ασάφειες και πράγματι η εγκύκλιος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την αποκατάσταση των προβλημάτων που ανέκυψαν.

Δύο χρόνια, ωστόσο, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 33 ν. 4368/2016 και της ΚΥΑ
Α3γ/25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β 908) για την περίθαλψη των ανασφάλιστων και των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση της ΚΥΠΑ, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η δωρεάν πρόσβαση όλων εκείνων των κατηγοριών δικαιούχων που λόγω του νομικού καθεστώτος διαμονής τους δεν δικαιούνται να λάβουν ΑΜΚΑ.

Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος αναμένει τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας προς αυτήν την
κατεύθυνση, σύμφωνα και με τη δέσμευση που έχει αναληφθεί.

Σχόλια