Από 2/4 ισχύει η συνοπτική έκθεση ως περιεχόμενο των δικογράφων σε διοικητικές δίκες

0

Από την προηγούμενη Δευτέρα 2/4 έχουν τεθεί σε ισχύ τα άρθρα 41 και 48 του ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». Και τα δύο αφορούν την διοικητική δίκη. Με το άρθρο 41 συμπληρώνεται το άρθρο 19 του π.δ. 18/1989, ώστε αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο να αναγράφεται υποχρεωτικά και η ηλεκτρονική του διεύθυνση, για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας των συνηγόρων με το δικαστήριο και τις δικαστικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο εξής τα δικόγραφα ενδίκων μέσων και βοηθημάτων –εξαιρουμένων των αιτήσεων αναστολής και αντιρρήσεων – πρέπει να περιέχουν συνοπτική έκθεση έως 200 λέξεις για τα τιθέμενα με αυτά νομικά ζητήματα. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί ο γρήγορος εντοπισμός των υποθέσεων που θέτουν ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και η ομαδοποίηση των όμοιων. Στο άρθρο 48 ορίζεται, άλλωστε, ότι τυχόν παράλειψη της συνοπτικής αυτής έκθεσης συνεπάγεται αυξημένη δικαστική δαπάνη για τον ηττηθέντα διάδικο που δεν τήρησε τη σχετική υποχρέωση, ή μη επιδίκαση της δαπάνης, εφόσον ο διάδικος νίκησε.

Σχόλια