Απόφαση ΑΠ για την προστασία πρωτότυπου έργου της μαθηματικής επιστήμης

0

Ο Aρειος Πάγος, με την 20/2005 απόφασή του έκρινε ότι η προστασία πρωτότυπου έργου της μαθηματικής επιστήμης, που εκφράζεται με τη μορφή γραπτού κειμένου, καταλαμβάνει όχι τα αποτελέσματα της επιστήμης καθαυτά, αλλά μόνο τη συγκεκριμένη μορφή εκφράσεώς τους, που την αντιδιαστέλλει από τα ήδη γνωστά και αυτονόητα και συνιστά πρωτότυπη μορφή εκφράσεως.

Η παρεχόμενη με το νόμο προστασία είναι ανεξάρτητη από τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου ή αποκτήσεως ακαδημαϊκού ή άλλου επιστημονικού τίτλου. Προσβολή του πνευματικού έργου, είτε με πιστή αντιγραφή είτε με διασκευή του.

Συγκεκριμένα στο κείμενο της απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω:

«Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου τους, αποκτούν πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικό και απόλυτο, τόσο το περιουσιακό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου όσο και το ηθικό δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό.

Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, ανεξάρτητα από τη μορφή που εκφράζεται, ενώ το αν ένα πνευματικό δημιούργημα είναι και πρωτότυπο έργο ή όχι αποτελεί πραγματικό ζήτημα υποκείμενο σε απόδειξη, άρα κρίνεται ανελέγκτως από το δικαστήριο της ουσίας.

Η προστασία πρωτότυπου έργου της μαθηματικής επιστήμης, που εκφράζεται με τη μορφή γραπτού κειμένου, καλύπτει, όχι τους μαθηματικούς ορισμούς ή τύπους ή τις μαθηματικές θεωρίες ή ανακαλύψεις και, γενικότερα, τα αποτελέσματα αυτής της επιστήμης καθαυτά, αλλά μόνο τη συγκεκριμένη μορφή εκφράσεώς τους, που την αντιδιαστέλλει από τα ήδη γνωστά και αυτονόητα και συνιστά πρωτότυπη μορφή εκφράσεως.

Εξάλλου, η προστασία του πρωτότυπου έργου είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος ή την ολοκλήρωση ή την αξία αυτού ή τον προορισμό του, δηλαδή τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσής του ή αποκτήσεως ακαδημαϊκού ή άλλου επιστημονικού τίτλου.

Στην τελευταία περίπτωση, δεν απαιτείται για την προστασία του δημιουργού να έχει αναγνωρισθεί προηγουμένως και επισήμως η πρωτοτυπία του έργου και υπό των αρμοδίων για την απονομή του ακαδημαϊκού τίτλου οργανώσεων.

Η προσβολή του πνευματικού έργου, που έχει τη μορφή κειμένου, μπορεί να γίνει είτε με πιστή αντιγραφή είτε με διασκευή, αρκεί να υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο έργων, κατά το κύριο περιεχόμενό τους, μπορεί δε να είναι παράνομη πράξη ενός ή κοινή πράξη περισσοτέρων, με συνέπεια, όταν είναι και υπαίτια, να συνιστά αδικοπραξία και να γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης.»

Σχόλια