Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα πτυχία αρχιτεκτονικής

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων Αρχιτεκτονικής, δικαιώνοντας την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις απορρέουσες από την οδηγία 85/384 υποχρεώσεις της, καθώς, όπως επισημαίνει, διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του Προεδρικού Διατάγματος 107/1993, της 22ας Μαρτίου 1993 και «αρνείται συστηματικά την εγγραφή κοινοτικών υπηκόων, κατόχων μη ελληνικών διπλωμάτων, τα οποία θα έπρεπε να αναγνωρίζονται δυνάμει της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών».

Σημειώνεται ότι η οδηγία 85/384 του Συμβουλίου θέτει τους γενικούς κανόνες που ρυθμίζουν την πρόσβαση στον τομέα της αρχιτεκτονικής και ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί, το ταχύτερο δυνατόν, ταυτόχρονα στα άλλα κράτη – μέλη και στην Κομισιόν, τον πίνακα των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται στην επικράτειά του και πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Τέλος, προβλέπεται ότι τα κράτη – μέλη αναγνωρίζουν τα πτυχία που απαριθμούνται στην οδηγία, τα οποία χορηγούν άλλα κράτη – μέλη στους υπηκόους κρατών – μελών και τους προσδίδουν, όσον αφορά στην πρόσβαση και την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, την ίδια ισχύ, στην επικράτειά τους, με τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που τα ίδια χορηγούν.

Σχόλια