Νομοπ/κή επιτροπή για την ενσωμάτωση οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

0

Απόφαση 2030/φ.324  Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2018/1673/ EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της οδηγίας

Αριθμ. 2030/φ.324 – [ΦΕΚ Β’ 60/21-01-2019]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και,
ε) του π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ.Α΄ 160).

2) Το από 21.11.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3) Το με αριθμ. 7800/27.11.2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

4) Το με αριθμ. 1769/29.11.2018 έγγραφο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Το με αριθμ. 4097/29.11.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6) Το με αριθμ. ΔΧΠ0000055ΕΞ2019/8.1.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

7) Το με αριθμ. ΣΔΟΕ0003350ΕΞ2018/11.12.2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

8) Το με αριθμ. 7330/27.11.2018 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

9) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2018/1673/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

  1. Περικλή Δράκο του Φωτίου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σοφοκλή Λογοθέτη του Δημητρίου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

  2. Αλέξανδρο Δημάκη του Ηλία-Χαριλάου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας της ίδιας ως άνω Σχολής,

  3. Αντώνιο Μπαλτά του Δημητρίου, Νομικό Ειδικό Συνεργάτη (ΠΕ Κατηγορία) στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παναγόπουλο του Σταύρου, Νομικό Ειδικό Συνεργάτη (ΠΕ Κατηγορία) στην ίδια ως άνω υπηρεσία,

  4. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια τη Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

  5. Σταυρούλα Λελόβα του Γαβριήλ, Οικονομική Επιθεωρήτρια, που υπηρετεί ως Ειδική Σύμβουλος στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Αγγελική Τσιάπρα του Δημητρίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας και,

  6. Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Α΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπληρώτρια την Τζόαν Αδρακτά του Κωνσταντίνου, στέλεχος της ίδιας ως άνω Αρχής, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Νίκη Καραγκιαούρη του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μανουσάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο του ιδίου ως άνω κλάδου και βαθμού, της ίδιας ως άνω υπηρεσίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 15 Ιουλίου 2019.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Σχόλια