Απόφαση για τις υποχρεώσεις των βρεφοκομείων απέναντι στα υιοθετημένα παιδιά

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απεφάνθη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες των δημοτικών βρεφοκομείων είναι πλέον υποχρεωμένες να χορηγούν σε υιοθετημένα παιδιά, μετά την ενηλικίωση τους και εφόσον το ζητήσουν, έγγραφα και άλλα στοιχεία ακόμη και δακτυλικά αποτυπώματα, που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των βιολογικών τους γονέων.

Σύμφωνα με την απόφαση 50/2008 της Αρχής, η χορήγηση των στοιχείων αυτών σε θετά τέκνα, που ενηλικιώθηκαν και αναζητούν τους βιολογικούς τους γονείς, μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεση των βιολογικών γονέων, αρκεί να μην παραβιάζεται η ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προστατεύεται από ειδικές διατάξεις.

Η Αρχή έλαβε την απόφαση μετά την προσφυγή ενήλικα που αναζητούσε τους βιολογικούς του γονείς ζητώντας να του χορηγήσει η κοινωνική υπηρεσία Δημοτικού Βρεφοκομείου, του οποίου υπήρξε τρόφιμος, στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των βιολογικών του γονέων και ειδικότερα την αίτηση με το δακτυλικό αποτύπωμα της πιθανής βιολογικής του μητέρας.

Η Αρχή έκρινε ότι «το θετό τέκνο έχει δικαίωμα μετά την ενηλικίωση του να λάβει γνώση όλων των σχετικών με την ανεύρεση των φυσικών του γονέων στοιχείων, που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες ή και των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και σχετίζονται με την υιοθεσία, αρκεί να μην παραβλάπτεται απόρρητο, που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις ή να μην ανακοινώνονται προσωπικά δεδομένα που αφορούν ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων προσώπων».

Σύμφωνα πάντα με την Αρχή, «το δικαίωμα αυτό της πληροφόρησης για τα στοιχεία των φυσικών γονέων δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία της ταυτότητας των βιολογικών γονέων, αλλά περιλαμβάνει και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία, που μπορεί να οδηγήσει στην ανεύρεση τους», όπως «πλήρες αντίγραφο της αιτήσεως με την υπογραφή ή άλλο στοιχείο (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα) δηλωτικό της ταυτότητας του προσώπου, που παρέδωσε τον αιτούντα στο Δημοτικό Βρεφοκομείο».

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο αιτών «δικαιούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν τους φυσικούς του γονείς ως έχων ειδικό έννομο συμφέρον προς τούτο και χωρίς την συγκατάθεση αυτών, δεδομένου ότι η διάθεση σε αυτόν όλων των αναγκαίων για την ανεύρεση των γονέων του πληροφοριών υπερτερεί στη συγκεκριμένη περίπτωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των φυσικών του γονέων».