Απόφαση ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές

0

872189/2019: Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 [ ΦΕΚ A – 173/2013 ]
[Αριθμ. 872189/2019 – ΦΕΚ Β 5210/31-12-2019]

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 44403/2011 (ΦΕΚ 249 Β).

3. Το Π.Δ. 899/1976 (ΦΕΚ 329 Α΄) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων».

4. Το Π.Δ. 667/17.08.1977 (ΦΕΚ 223 Α΄) «Περί καθορισμού τόπων θερινών διακοπών».

5. Τις κανονιστικές πράξεις ΕΡ 458898/5.8.88 και ΕΡ 458793/6.7.89 της Νομαρχίας Πειραιώς για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων στη νήσο Σαλαμίνα κατά τις Κυριακές.

6. Το άρθρο 42 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Το άρθρο 46 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) «Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες και άλλα θέματα».

8. Το Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

10. Τις υπ’ αρ. οικ. 211895/3922/31.10.2013, οικ. 21876/336/31.1.2017 και οικ.86013/1436/ 26.4.2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.

11. Το υπ’ αρ. ΑΠ 46402/33581/24.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

12. Την 22/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χαρακτηρίζει την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στη Σαλαμίνα ως παγιωμένο τοπικό έθιμο, υπερνομοθετικής ισχύος, που αφορά συγκεκριμένα καταστήματα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του νησιού.

13. Το υπ’ αρ. 235235/394/394/14.12.2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής.

14. Την από 818453/11-12-2019 πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων σε διαβούλευση, η οποία απεστάλη προς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικούς και συλλογικούς φορείς της νήσου Σαλαμίνας καθώς και κάθε τρίτο έχοντα έννομο συμφέρον.

15. Τα άτυπα πρακτικά της διαβούλευσης που έλαβε χώρα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στον Πειραιά στις 11.00 π.μ. της 16ης.12.2019 και τα οποία υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από άπαντες τους παρευρισκόμενους (τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Σαλαμίνας, πέντε εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Σαλαμίνας, τέσσερις εκπροσώπους τοπικών φορέων εμπόρων, έναν ιδιώτη).

16. Το υπ’ αρ. 154/24.12.2019 έγγραφο του λειτουργία Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Σαλαμίνας σύμφωνα με το οποίο: «Σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Σαλαμίνας τις Κυριακές, ειδικά για το έτος 2020 δέον ληφθεί υπόψιν ότι ενόψει των εορτασμών των ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2020, οι οποίοι αναμένεται να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νησί, είναι αναγκαία η εξυπηρέτηση τους με όσο το δυνατό περισσότερο ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και κατά τις Κυριακές».

17. Το υπ’ αρ. 1347/16.12.2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου σύμφωνα με το οποίο: «Σε απάντηση της με αρ. 818453/11.12.2019 επιστολής σας, σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων Σαλαμίνας τις Κυριακές, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου ενόψει των «ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2020» θεωρεί ότι προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων για το έτος 2020 κρίνεται λογική, καθόσον την συγκεκριμένη χρονικά συμπληρώνονται και εορτάζονται τα 2.500 χρόνια από τη νίκη των Ελλήνων, έναντι των Περσών, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νησί. Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι η Κυριακή είναι αργία και πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οι εορτασμοί το 2020 για το νησί της Σαλαμίνας».

18. Το υπ’ αρ. 631/13.12.2019 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων, το οποίο καταλήγει ότι: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά την αντίθεση μας στη λειτουργία των καταστημάτων της Σαλαμίνας σε όποια περιοχή του νησιού και αν ανήκουν, τις Κυριακές και στηρίζουμε σθεναρά το αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων στη διαφύλαξη της Κυριακάτικης αργίας».

19. Το υπ’ αρ. 1155/4.12.2019 έγγραφο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου – Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνος, το οποίο καταλήγει ότι: «Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε να είναι κλειστές τις Κυριακές οι μεγάλες επιχειρήσεις – αλυσίδες της κατηγορίας αυτής ως είθισται, να μπορούν να είναι ανοικτές οι μικρές, ειδικά της Περιφέρειας, για να μπορέσουν να επιβιώσουν αλλά και να δίνουν λύσεις στις απομακρυσμένες περιοχές κρατώντας «ζωντανή» αγοραστικά την περιοχή, εξυπηρετώντας και τους κυριακάτικους επισκέπτες σε είδη πρώτης ανάγκης».

20. Το από 14.12.2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας σύμφωνα με την οποία: «Με αφορμή την πρόσκληση που μας στείλατε και κατόπιν απόφασης της ΕκΕ μας προτείνουμε όπως όλες οι μικρές Οικογενειακές, Ατομικές Επιχειρήσεις (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ) της Περιφέρειας του Νησιού μας να παραμένουν προαιρετικά ανοικτά Καθημερινές,  Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (παραθεριστών) του Σαββατοκύριακου στις περιοχές της Περιφέρειας τους χωρίς καμία εξαίρεση».

21. Το υπ’ αρ. 633/17.12.2019 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνος και Περιχώρων.

22. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 30.12.2019 από τον Σύλλογο Οπωροπαντοπωλών Παραθεριστικών Περιοχών Νήσου Σαλαμίνας με τον επισυναπτόμενο χάρτη προτεινόμενων περιοχών λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες.

23. Το υπ’ αρ. 1158 έγγραφο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου – Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνος, με τον επισυναπτόμενο χάρτη προτεινόμενων περιοχών τις Κυριακές και αργίες.

24. Τις σχετικές αιτήσεις προς το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων τοπικών επιχειρηματιών που έλαβαν αρ. πρωτ. 871760, 871801, 871729, 871780, 871790, 871804, 871822, 871840, 871871, 871990/31-12-2019.

25. Σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 18/2019, ΣτΕ 415/2019 κ.λπ.).

26. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ ή του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής. Αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι, όπως:
(1) ότι η Νήσος Σαλαμίνα έχει χαρακτηριστεί παραθεριστικός τόπος διότι παρουσιάζει τουριστική κίνηση και αυξημένη επισκεψιμότητα από παραθεριστές που διατηρούν εκεί θερινές κατοικίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, (2) ότι παράλληλα με τον παραθεριστικό χαρακτήρα της η νήσος της Σαλαμίνα αναπτύσσεται και ως τουριστικός προορισμός και λόγω της επετείου των 2.500 ετών από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ανεξάρτητα από το εάν έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικός τόπος με προεδρικό διάταγμα, (3) ότι σύνδεση με την τουριστική κίνηση έχουν όχι μόνο οι παραδοσιακές δραστηριότητες στέγασης και σίτισης των τουριστών αλλά και η ευρύτερη εμπορική κίνηση, που εξυπηρετεί βασικές και ποικίλες ανάγκες τους, (4) ότι οι αυξημένες ροές των παραθεριστών και τουριστών εμφανίζονται στο νησί της Σαλαμίνας κυρίως στις απομακρυσμένες από το κέντρο περιοχές, (5) ότι η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις του νησιού που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υφίστανται τις συνέπειες του έντονου ανταγωνισμού από τα μεγάλα καταστήματα, που δραστηριοποιούνται εκεί, ώστε να κρατήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους ιδίως κατά τις ημέρες που παρουσιάζεται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και κίνηση στο νησί, (6) ότι παράλληλα με την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των παραθεριστών πρέπει να προστατευθούν τα εργατικά δικαιώματα και να διαφυλαχθεί το δικαίωμα του ελευθέρου χρόνου των απασχολουμένων, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας, (7) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπει διακρίσεις ως προς τα χαρακτηριστικά των εμπορικών καταστημάτων που επιτρέπεται να λειτουργούν προαιρετικά Κυριακές και αργίες στο πλαίσιο της εφαρμογής του αρ.2 του ν.4177/2013 όπως σήμερα ισχύει, (8) ο εξαντλητικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων ιδιωτών επιχειρηματιών στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έλαβε χώρα στις 16.12.2019 και συμπληρώθηκε με έγγραφες προτάσεις που παρελήφθησαν υπηρεσιακώς, αλλά και αφού συνεκτιμήθηκαν όλα τα ανωτέρω και οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Νήσου Σαλαμίνας, ευρισκόμενης εντός της χωρικής μας αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:

1. Στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
2. Στο Δήμο Τροιζηνίας δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ν.4177/2013. Εξαιρείται η λουτρόπολη των Μεθάνων, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
3. Να επιτρέπεται προαιρετικά σε όλη τη Νήσο Σαλαμίνα η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ.2 του ν.4177/2013 κατά τις Κυριακές και αργίες με το ωράριο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος.
Κατ΄ εξαίρεση τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου από τον Ι.Ν. Αγίου Μηνά και τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο Σαλαμίνας και στην Ακτή Σαλαμινομάχων θα παραμένουν κλειστά, εκτός τις αργίες και τις Κυριακές που ορίζει ο Νόμος.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2019

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ