Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»

0

 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με απόφαση της έκρινε (κατά πλειοψηφία) ότι η εταιρία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) με την παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων στόχου και τελών πρόσβασης έναντι υπέρμετρης δέσμευσης στο ράφι, κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης την οποία έχει στη σχετική αγορά καθώς και τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ περί απαγορευμένων συμφωνιών, με την παροχή τελών πρόσβασης έναντι υπέρμετρης δέσμευσης στο ράφι.

Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2003–2011, καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές που απέβλεπαν στη διατήρηση ή/και την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά προϊόντων παιδικής πάνας, με τον αποκλεισμό και περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της. Σύμφωνα πάντα με την απόφαση, οι εν λόγω πρακτικές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, καταχρηστικές εκπτώσεις στόχου, καθώς και εκπτώσεις έναντι υπέρμετρης δέσμευσης του διαθέσιμου χώρου στο ράφι, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας της με μεγάλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις για τα προϊόντα παιδικής πάνας.

Με αυτά τα δεδομένα του συνόλου των στοιχείων του φακέλου και της αποδεικτικής διαδικασίας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε την εταιρία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» να παραλείπει ανάλογες ενέργειες της στο μέλλον και της επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους € 5.312.700.