Απόφαση της Κομισιόν σε βάρος της Ελλάδας λόγω διακρίσεων

0

Με απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τις διαδικασίες για την παραπομπή της Ελλάδας και πέντε άλλων χωρών της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η αιτία είναι η μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο δύο κοινοτικών οδηγιών που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φυλής ή καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού.

Οι 6 χώρες έχουν 2 μήνες προθεσμία να απαντήσουν επί της απόφασης της Κομισιόν και ενδέχεται στη συνέχεια να παραπεμφθούν στον Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι δύο οδηγίες αποσκοπούν στην κατοχύρωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η πρώτη είναι η “οδηγία για τη φυλετική ισότητα” η οποία απαγορεύει τις φυλετικές διακρίσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων είναι η πρόσβαση στην απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας, η αμοιβή, η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και η κοινωνική ασφάλιση. Η δεύτερη είναι η “οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση” που απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση των ατόμων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων και γενετήσιου προσανατολισμού, όσον αφορά την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Οι οδηγίες αυτές εκδόθηκαν το 2000 και προκειμένου να αποκτήσουν ισχύ στα κράτη μέλη απαιτούσαν νομοθετικές αλλαγές στο εσωτερικό τους δίκαιο, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση των 6 κρατών.