Απόφαση του ΛΕΔΕ για διακανονισμό οφειλών

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση (23.12.2015) Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 50/19-12-2015 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Δ.Σ., αποφάσισε

1. Να παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που οφείλουν συνδρομές, να  καταβάλλουν αυτές με διακανονισμό σε δόσεις. Οροι και προϋποθέσεις εδώ

2. Να παρέχει την δυνατότητα εγγραφής σε νέα μέλη δικηγόρους, που ορκίσθηκαν από 1/1/2011 και συνέχεια, με ειδικά προνόμια (με παροχή των ενισχύσεων, χωρίς συνδρομή εγγραφής, χωρίς καταβολή της τακτικής συνδρομής για τρία χρόνια). Όροι  και προϋποθέσεις εδώ

3.  Σε ότι αφορά την νέα εισφορά-πόρο της Κ.Υ.Α. 61247/2015 που ισχύει από 1/9/2015:

Η εισφορά θα καταβάλλεται από τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών που εκδίδει το μέλος σε κάθε δικηγορικό σύλλογο-μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε..
Η εισφορά θα αποδίδεται από τον δικηγορικό σύλλογο στον Λ.Ε.Δ.Ε., άτοκα, μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μηνός τον οποίο αφορά.
Το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας εισφοράς, θα επιδοτεί-μειώνει την  τακτική συνδρομή των μελών του κάθε συλλόγου προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
Η επιδότηση-μείωση της τακτικής συνδρομής του μέλους, θα αφορά συνδρομές από 1/9/2015 και εντεύθεν και θα γίνεται κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε.
Τα μέλη που θα καταβάλλουν ετησίως, με την διαδικασία των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, ποσό μεγαλύτερο των 408,00 ευρώ, θεωρείται ότι έχουν εξοφλήσει και την τακτική συνδρομή, ισόποση σήμερα, προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
Σε περίπτωση που το εισπραχθέν ποσό της εισφοράς, υπερκαλύπτει το συνολικό οφειλόμενο προς το Λ.Ε.Δ.Ε. ποσό των τακτικών συνδρομών των μελών του δικηγορικού συλλόγου, αυτό θα μεταφέρεται στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., με υπολογαριασμό του ως άνω συλλόγου και θα πιστωθεί στα μέλη του σε επόμενες χρήσεις.
Η διαδικασία του τρόπου και του ποσού της επιδότησης-μείωσης της  τακτικής συνδρομής ανά μέλος, μετά από εξουσιοδότηση της Γ.Σ., ανατέθηκε στο χώρο της αποφασιστικής αρμοδιότητας του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και προς τούτο θα εκδοθεί αναλυτική ενημέρωση πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2016.
Η τακτική συνδρομή προς το Λ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2016 και εντεύθεν θα καταβάλλεται από τα μέλη του ετησίως και όχι ανά τετράμηνο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, μετά το τέλος του έτους στο οποίο αυτή αφορά, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, (π.χ για την τακτική συνδρομή του έτους 2016 μέχρι την 31-01-2017), ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός του ποσού που θα εισπραχθεί μέσω της εισφοράς των γραμματίων προκαταβολής προκειμένου να προκύψει το ποσό της επιδότησης-μείωσης της συνδρομής του μέλους.
Ειδικότερα για τις συνδρομές τετραμήνου 1/9/2015-31/12/2015, ως καταληκτικός χρόνος καταβολής ορίζεται η 31/1/2016.
(αναλυτικότερες οδηγίες εφαρμογής θα δοθούν με νέα  εγκύκλιο του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2016)

4. Το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του κάθε μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., να εκδίδεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.1 του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), υποχρέωση την οποία έχει άλλωστε ο κάθε δικηγόρος.

5.  Τέλος ετέθη υπόψη της Γ.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και δικαστική διεκδίκηση των οφειλών-συνδρομών που κινδυνεύουν να υποκύψουν σε παραγραφή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάχθηκε με ενημερωτικές επιστολές.

Σχόλια