Απόφαση του ΠρΑθ ορίζει τι ισχύει για υιοθεσίες παιδιών από ξένες χώρες

0

Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (901/2005) ορίζει τι ισχύει σε περίπτωση που άτεκνοι Έλληνες προσπαθούν να υιοθετήσουν παιδιά από ξένες χώρες και ποιο δίκαιο εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το πρόσθετο πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η διαφορετική υπηκοότητα υποψηφίων γονέων και παιδιών που αυτοί θα υιοθετήσουν. Το δικαστήριο έκρινε ότι η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων της υιοθεσίας διέπεται επιμεριστικά από το δίκαιο της ιθαγένειας του κάθε μέρους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, με την οποία προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την υιοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις:

«Η σύμφωνη γνώμη διοικητικού οργάνου της Ουκρανίας, τόσο για την υιοθεσία Ουκρανού υπηκόου από αλλοδαπό, όσο και για την υιοθεσία Ουκρανού υπηκόου που διαμένει εκτός Ουκρανίας, αποτελεί μεν ουσιαστική προϋπόθεση της υιοθεσίας, αλλά αντίκειται ευθέως προς τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, με βάση τις οποίες δεν νοείται αποφασιστική επέμβαση διοικητικού οργάνου στην ολοκλήρωση της υιοθεσίας με τη μορφή της δέσμευσης του δικαστηρίου από τη γνώμη του. Αν κατά το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο δεν απαιτείται συναίνεση του φυσικού γονέα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα.»

Σημειώνεται ότι ο οικογενειακός κώδικας της Ουκρανίας έχει αρκετές διαφορές από τον Ελληνικό.

Σχόλια