Απόφαση του ΣτΕ για την ανέλκυση των ναυαγίων

0

Σύμφωνα με την απόφαση 1647/2011 του Ε Τμήματος του ΣτΕ, το αρμόδιο Λιμεναρχείο (εν προκειμένω τις Αϊγινας)
δεν οφείλει να αιτιολογήσει την απόφαση ανέλκυσης ναυαγίου αλλά ούτε να ερευνήσει εάν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Άλλωστε όπως προκύπτει και από τις συνταγματικές διατάξεις, τα ναυάγια πρέπει μέσα σε τρεις μήνες από τη βύθισή τους να ανελκύονται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της, η ανέλκυση πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα και η δαπάνη να καταλογίζεται στην ναυτιλιακή εταιρεία, επισημαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αίτηση ναυτιλιακής εταιρείας η οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Λιμενάρχη Αίγινας, με την οποία πλέον του ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή αρνήθηκε να προβεί σε ενέργειες ανέλκυσης του ναυαγίου του πλοίου «Αβαντις ΙΙΙ», υποχρεώθηκε να καταβάλει και τις δαπάνες ανέλκυσής του που έγινε με εντολή του Λιμεναρχείου.

Όπως τονίζεται στη δικαστική απόφαση «σε συμφωνία με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τις ειδικότερες
αρχές της προλήψεως και αποκαταστάσεως, προκύπτει ότι σε περίπτωση ναυαγίων ο κανόνας είναι η εντός της ρητώς καθοριζόμενης προθεσμίας ανέλκυση και απομάκρυνση αυτού από το θαλάσσιο περιβάλλον από τον ίδιο τον κύριο του ναυαγίου ή, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των, από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, μόνον δε κατ’ εξαίρεση, αν επιβάλλεται από τις περιστάσεις, είναι δυνατόν να επιτραπεί η μετατόπιση ή καταστροφή του ναυαγίου».

Σχόλια