Απόρριψη αιτήματος από το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ για ασφάλιση εγγονού ως μέλους οικογένειας άμεσα ασφαλισμένου

0

 

Ασφαλισμένος στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την άρνηση του ταμείου να ασφαλίσει τον εγγονό του ως μέλος οικογένειάς του. Συγκεκριμένα, ο εγγονός είναι τέκνο γεννημένο εκτός γάμου του υιού του ασφαλισμένου, ο οποίος το έχει αναγνωρίσει, ενώ και οι δύο γονείς είναι φοιτητές και ασφαλίζονται ως μέλη οικογένειας έκαστος από τον γονέα του. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ενημερώθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη νομοθεσία για την ασφάλιση εγγονών, των οποίων και οι δύο γονείς είναι εν ζωή.

Η νομοθεσία για τη ασφάλιση προσωπικού της ΔΕΗ προβλέπει ότι μέλη της οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που δικαιούνται περίθαλψης θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί καθώς επίσης οι ορφανοί μόνο από πατέρα ή μητέρα εγγονοί και αδελφοί, εφ` όσον ο επιζών γονιός λογίζεται ως μέλος της οικογενείας του ασφαλισμένου μέχρι να συμπληρώσει ο τελευταίος το 20ό έτος της ηλικίας του ή εφ` όσον συνεχίζει τις σπουδές του μέχρι το 24ο έτος και εφ` όσον είναι άγαμος και δεν εργάζεται.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι προφανώς λόγω σπανιότητας της περίπτωσης δεν προβλέπεται η δυνατότητα ασφάλισης εγγονού, όταν και οι δύο γονείς είναι εν ζωή, χωρίς ωστόσο να ασφαλίζονται άμεσα, και ότι η μη πρόβλεψη στον νόμο της ασφάλισης εγγονού σε αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό του από την ασφάλιση έναντι του κινδύνου ιατρικών παθήσεων, παρά τη στενότατη συγγένεια με τον άμεσα ασφαλισμένο.

 

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτό από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ότι μπορεί ο εγγονός να χαρακτηριστεί ως μέλος οικογένειας του παππού, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (να έχει χαρακτηριστεί και ο υιός μέλος οικογένειάς του, κλπ)», διότι, όπως επισημαίνεται, «το εκτός γάμου τέκνο του υιού του στερείται ασφαλιστικής προστασίας από τον πατέρα ή την μητέρα του (ως και το ορφανό από πατέρα ή μητέρα εγγόνι)».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΤΕΚΩ, όμως, αποφάσισε τη μη ασφάλιση του ανήλικου εγγονού του ασφαλισμένου καθώς δεν συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης και παρέπεμψε στις διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν την κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι η απόφαση αυτή δεν απαντάει στην επιχειρηματολογία της ανεξάρτητης αρχής και του Υπουργείου Εργασίας, ενώ οι διατάξεις περί ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δεν παρέχουν ισοδύναμη κάλυψη και δεν αναιρούν την υποχρέωση των ασφαλιστικών φορέων να ασφαλίζουν τα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων όχι μόνο σύμφωνα με το γράμμα, αλλά κυρίως και με το πνεύμα του ισχύοντος νομικού πλαισίου, όπως διαμορφώνεται και από τη νομολογία, αλλά και από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κοινωνικού κράτους, παρεμβαίνοντας διαπλαστικά όπου αυτό απαιτείται για την κάλυψη των κενών της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας προς το συμφέρον των ασφαλισμένων, αλλά και των πιο ευάλωτων κρίκων της κοινωνίας που είναι τα παιδιά.

Σχόλια