Αποχώρηση της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού

0

 

Η Συνήγορος του Πολίτη καθηγήτρια Καλλιόπη Σπανού αποχωρεί από τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη δυνάµει της διάταξης του άρθρου 55 παρ. 10 του πρόσφατου νόµου 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄133/29-10-2015).

Η κα Σπανού εξελέγη από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής τον Μάιο 2011 για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος προκατόχου της, θητεία η οποία παρατάθηκε σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 12 του νόµου 4055/2012 για τα υπηρετούντα µέλη των συνταγµατικά κατοχυρωµένων Ανεξαρτήτων Αρχών που δεν είχαν συµπληρώσει οκταετία από την αρχική τους επιλογή και µέχρι τη συµπλήρωση της οκταετίας αυτής. Ο πρόσφατος νόµος καταργεί την προαναφερθείσα διάταξη και από την έναρξη της ισχύος του (29-10- 2015) τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία,  αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή λειτουργεί υπό αναπλήρωση από τον Βοηθό Συνήγορο καθηγητή Βασίλειο Καρύδη.

Η ανακοίνωση αυτή επιφέρει την έναρξη των προθεσµιών της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11-5-2015) περί εκδηµοκρατισµού της ∆ιοίκησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ιδίου νόµου.

Απολογισμός θητείας

Σχόλια