Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων εκλογών 2014

0

“Άρθρο 2
Δικαιούχοι Αποζημίωσης εντός Νομού
Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής: α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθεημέρα και για δέκα (10) ημέρες
Στους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα λιγότερη.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα και για εννέα (9) ημέρες. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται,η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για έξι (6) ημέρες.”

“Άρθρο 6
Δικαιούχοι αποζημίωσης που ασκούν καθήκοντα εκτός του νομού όπου υπηρετούν
1α. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας, που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν, πλην των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους, επιπλέον δε και ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2. 1β. Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα του άρθρου 4 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας του νομού που υπηρετούν, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθώς και η ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 1α.
2. Οι ημέρες αποζημίωσης των δικαιούχων της παραγράφου 1α ορίζονται σε έντεκα (11) με εξαίρεση τους δικαστικούς αντιπροσώπους του άρθρου 5 που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του Νομού που υπηρετούν, για τους οποίους ορίζεται ανώτατος αριθμός ημερών επτά (7). Για τους αναπληρωτές τους καταβάλλεται η
ίδια ημερήσια αποζημίωση αλλά σε κάθε περίπτωση για μια (1) ημέρα λιγότερη.”

 

Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων εκλογών 2014