Αποζημίωση δικηγόρων και δικ. επιμελητών του Προγράμματος Παροχής Νομικής Βοήθειας

0

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με την οποία καθορίζεται η αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής Νομικής Βοήθειας, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3226/2004.

Στην απόφαση ορίζεται ότι στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια. Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα προβλεπόμενα στην απόφαση δικαιολογητικά, αναλόγως εάν πρόκειται για ποινικές υποθέσεις ή αστικές ή διοικητικές υποθέσεις. Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.

Αναλυτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της αποζημίωσης στους δικηγόρους υπηρεσίας, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας είναι τα ακόλουθα:

 

7ΡΨΦΩ-ΥΓΔ 2

Σχόλια