Αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων – Εκλογές 2015

0

 

Mε την υπ’ αριθ. 824 (ΦΕΚ B 24/13.01.2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουν όσοι διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και ο τρόπος καταβολής του ποσού της αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης. Για τους εντός του νομού καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης και στους αναπληρωτές ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης. Για αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α ́ και Β ́ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α ́ και Β ́ Πειραιά, Α ́ και Β ́ Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες. Για τους εκτός του νομού καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ορίζονται τέσσερις (4) απασχόλησης. Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνει μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Σχόλια