Άρειος Πάγος: Απόφαση σχετικά με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου

0

Απόφαση με την οποία αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας σύμβασης εργασίας ως αορίστου χρόνου, εξέδωσε το Β1 Πολιτικό Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Με αφορμή την εκδίκαση υπόθεσης σχετικά με τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας πολίτη με το Ελληνικό Δημόσιο, ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 79/2013 απόφαση [PDF], αποσαφηνίζει πότε μια σύμβαση εργασίας θεωρείται αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά ή σιωπηρά ορισμένη χρονική διάρκεια παροχής εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται απ’ το είδος και το σκοπό της εργασίας.

Αντίθετα η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου όταν συμφωνείται η διάρκειά της μέχρι ορισμένου χρονικού σημείου, ή μέχρι την επέλευση γεγονότος μέλλοντος και βέβαιου ή μέχρι την περάτωση συγκεκριμένου έργου. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη γνωρίζουν ακριβώς το χρονικό σημείο λήξης της, μετά το οποίο η ισχύς της σύμβασης παύει αυτοδικαίως, χωρίς ν’ απαιτείται καταγγελία της συμβάσεως ή καταβολή αποζημίωσης.

Το Δικαστήριο τονίζει ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης εργασίας και όχι αυτός, τον οποίο δίνει ο νόμος ή τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο ορθός χαρακτηρισμός ανήκει στην ύλη του δικαστικού έργου και αποδίδεται από τον δικαστή μετά από αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών.