Άρειος Πάγος: Δικαίωμα διαλείμματος ανά δίωρο για τους εργαζόμενους σε H/Y

0

Ο Άρειος Πάγος έκρινε, ότι επιβάλλεται η χορήγηση και εφαρμογή λειτουργικού διαλείμματος15 λεπτών ανά δίωρο, για τους εργαζόμενους σε οθόνες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπό την προϋπόθεση όμως προηγούμενης διαβούλευσης με τον εργοδότη.

Η χορήγηση του ως άνω εργατικού δικαιώματος υπαγορεύεται από τις διατάξεις της 90/270/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 398/1994, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης.

Το Β’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, κρίνοντας επί υποθέσεως εκδότη εισιτηρίων των ΚΤΕΛ που εργαζόταν επί εικοσαετία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και ζητούσε αποζημίωση για τα διαλείμματα που ουδέποτε του χορηγήθηκαν, ερμήνευσε τη σχετική νομοθεσία και έκρινε αρχικά ότι η σχετική Οδηγία δεν περιέχει διατάξεις άμεσης εφαρμογής. Ωστόσο τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να εξειδικεύσουν το περιεχόμενο της, συμμορφούμενα με αυτή.

Ειδικότερα, η Οδηγία ορίζει ότι οι εργοδότες πρέπει να σχεδιάζουν κατά τέτοιο τρόπο τη δραστηριότητα των εργαζομένων τους, έτσι ώστε όσοι απασχολούνται, σε καθημερινή βάση, μπροστά από οθόνες οπτικής απεικόνισης, ή πρέπει να διακόπτουν την εργασία τους περιοδικά με διάλειμμα, ή να αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα. Στα πλαίσια της ελευθερίας για τον τρόπο επιλογής συμμόρφωσης του εργοδότη, η ακριβής εργασιακή συνθήκη καθορίζεται μετά από διαβουλεύσεις και συνεννόηση εργοδότη και εργαζομένου.

Με το ως άνω σκεπτικό, ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμ. 85/2013 απόφασή [PDF] του, επικύρωσε μεν τη σχετική εργοδοτική υποχρέωση, απέρριψε δε την αίτηση αναίρεσης του εργαζομένου, καθώς δεν προέκυψε αποδοχή εκ μέρους της διοίκησης των ΚΤΕΛ ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του επίμαχου δικαιώματος.