Αρειος Πάγος για χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος σε διαζευγμένο υπάλληλο χωρίς παιδί

0

Το Β΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 296/2004 απόφασή του και αναίρεσε απόφαση του Εφετείου Αθηνών που αφορούσε τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος σε διαζευγμένο υπάλληλο χωρίς παιδί.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ν. 2470/1997 προβλέπει τη χορήγηση οικογενειακού εισοδήματος στους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν παιδί ή παιδιά, στους διαζευγμένους έγγαμους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους που τελούν σε διάζευξη ή σε διάσταση, καθώς και στους υπαλλήλους άγαμους γονείς.

Το Εφετείο Αθηνών είχε κρίνει ότι η μη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος, σε υπάλληλο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εργαζόταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997) και η οποία ήταν διαζευγμένη χωρίς παιδί, αποτελεί ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος της έναντι των λοιπών εγγάμων συναδέλφών της. Η διάκριση αυτή, κατά το Εφετείο, παραβιάζει τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 22 που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα φύλου έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

Αντίθετα το Β΄ Τμήμα του ΑΠ έκρινε ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 22 του Συντάγματος, καθώς το οικογενειακό επίδομα δεν παρέχεται ως αμοιβή για την εργασία, αλλά χορηγείται προς ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που δεν υπάρχει επί διαζευγμένων χωρίς παιδί. Ακόμα, έκρινε ο ΑΠ ότι δεν παραβιάζεται τις περιπτώσεις αυτές, ούτε το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας.