Αρμόδιο το ΣτΕ να κρίνει το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του ΔΕΚ

0

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), Jan Mazak, κατέθεσε σήμερα τις προτάσεις του για την επίμαχη υπόθεση του ΟΠΑΠ, η οποία εκκρεμεί στο ανωτέρω δικαστήριο κατόπιν αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η υπό κρίση υπόθεση έφτασε ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης όταν τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τυχερών παιγνίων (Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd / William Hill Plc και Sportingbet Plc) και είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να τους επιτραπεί η άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων στην Ελλάδα ή να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της ενάρξεως της δραστηριότητας αυτής βάσει των διατάξεων της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως και περί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι ελληνικές αρχές, από την πλευρά τους απέρριψαν, σιωπηρώς, το ανωτέρω αίτημα αφήνοντας να παρέλθει άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία. Άμεση απόρροια της στάσης των αρχών ήταν η εκ μέρους των εταιρειών άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά των απορριπτικών αποφάσεων. Η αιτιολογία που έχει προβληθεί εκ μέρους της ελληνικής πλευράς για τη σιωπηρή απόρριψη είναι ότι, σύμφωνα με τους ν. 2433/1996 και 2843/2000 καθώς και με βάση τη σύμβαση της 15ης Δεκεμβρίου 2000 που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ προβλέπεται η χορήγηση στον τελευταίο μέχρι το 2020 αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, οργανώσεως και λειτουργίας τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το αιτούν δικαστήριο, η πολιτική που ακολουθείται από το ελληνικό κράτος και η συνακόλουθη θέσπιση εθνικών μέτρων, τα οποία εν προκειμένω είναι η ύπαρξη περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των παιγνίων σκοπό έχουν αφενός, τη μείωση της προσφοράς τυχερών παιγνίων και αφετέρου, την καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας μέσω της άσκησης ελέγχων για τη διασφάλιση της άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων εντός του υφιστάμενου πλαισίου. Υπό αυτό το πρίσμα και διατηρώντας εύλογες αμφιβολίες ως προς το συμβατό της επίμαχης ελληνικής νομοθεσίας προς τις επιταγές του δικαίου της Ένωσης, το ΣτΕ αποφάσισε να αναστείλει την εκδίκαση της υπόθεσης και να υποβάλει προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΚ αφορώντα α)το δικαιολογημένο χαρακτήρα των επιβαλλόμενων περιορισμών και κατά πόσο αυτός συνδέεται αιτιωδώς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και β)το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου σε περίπτωση που η ελληνική νομοθεσία κριθεί ασύμβατη με τις διατάξεις της Συνθήκης. Ως προς το πρώτο ερώτημα, το ΔΕΚ παραπέμπει στο εθνικό δικαστήριο ως αρμόδιο για να κρίνει αν οι επιδιωκόμενοι σκοποί μπορούν να επιτευχθούν κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό με τα προβλεπόμενα μέτρα. Το ΣτΕ καλείται λοιπόν να εξετάσει αν οι ουσιώδεις σκοποί , όπως αυτοί προβάλλονται εξυπηρετούνται από την εθνική νομοθεσία και πράγματι κατευθύνουν τους παίκτες σε ελεγχόμενα κυκλώματα.

Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα (Link)

Σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Εισαγγελέας τονίζει ότι η ανάπτυξη της προσφοράς τυχερών παιγνίων και η διαφήμιση των παιγνίων αυτών πρέπει, πρώτον, να παραμένει συγκρατημένη και αυστηρώς περιορισμένη στο μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα τυχερών παιγνίων και δεύτερον, η προσφορά παιγνίων πρέπει να εξακολουθήσει να υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο εκ μέρους των δημοσίων αρχών.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, στο μέτρο που, κατά τις διαπιστώσεις του εθνικού δικαστηρίου, η επίμαχη εθνική νομοθεσία, η οποία παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχειρίσεως και λειτουργίας τυχερών παιγνίων είναι ασύμβατη με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Συνθήκης, διότι δεν συμβάλλει στον περιορισμό των σχετικών με τα στοιχήματα δραστηριοτήτων, η νομοθεσία αυτή δεν μπορεί να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι δεσμευτικές για το δικαστήριο, το οποίο θα εκφράσει ανεξάρτητη νομική άποψη για το υπό εξέταση ζήτημα.

Σχόλια