Αρχαιρεσίες στην Ένωση ανωτάτων και ανωτέρων δικαστών και εισαγγελέων

0

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη α) Διοικητικού Συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής Επιτροπής της “Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων” πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 29 Απριλίου 2017, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας βρέθηκαν εβδομήντα ένα (71) ψηφοδέλτια, από τα οποία έγκυρα εβδομήντα (70) και άκυρο ένα (1). Σύμφωνα με την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, έλαβε ο καθένας για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1) Αλμπούρας Γεώργιος , Εφέτης (25)
2) Δημόπουλος Αργύριος, Εισαγγελέας Εφετών (28)
3) Καλαϊτζή Παρασκευή, Αρεοπαγίτης (13)
4)Κατσιάνης Χρήστος, Εφέτης (26)
5)Κοσίνα Ιωάννα, Εφέτης (23)
6)Μαχαίρας Χαράλαμπος, Αρεοπαγίτης (26)
7)Μπαζάκη – Δρακούλη Βασιλική, Πρόεδρος Εφετών (14)
8) Μπουρνάκα Δήμητρα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου (20)
9)Παπασωτηρίου Μαρία, Αρεοπαγίτης (36)
10) Παρασκευά Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου (42)
11) Σακκάς Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου (40)
12) Τζανακάκη Μαρία, Αρεοπαγίτης (19)
13) Τζανάκης Θεόδωρος Αρεοπαγίτης (31)
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή :
1) Ειρήνη Καλού – Ζακοπούλου, Αρεοπαγίτης (59)
2)Μιχολιάς Γεώργιος, Αρεοπαγίτης (55)
3)Τσιριμώκου Μαρία, Εφέτης (48)

Έτσι, με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέχθηκαν κατά σειρά
πλειοψηφίας οι παρακάτω:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Παρασκευά Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
2)Σακκάς Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
3) Παπασωτηρίου Μαρία, Αρεοπαγίτης
4)Τζανάκης Θεόδωρος, Αρεοπαγίτης
5) Δημόπουλος Αργύριος, Εισαγγελέας Εφετών
6)Μαχαίρας Χαράλαμπος, Αρεοπαγίτης (κατόπιν κληρώσεως)
7)Κατσιάνης Χρήστος, Εφέτης (κατόπιν κληρώσεως)
8)Αλμπούρας Γεώργιος, Εφέτης
9)Κοσίνα Ιωάννα, Εφέτης
10)Μπουρνάκα Δήμητρα , Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
11)Τζανακάκη Μαρία, Αρεοπαγίτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Μπαζάκη -Δρακούλη Βασιλική, Πρόεδρος Εφετών
2)Καλαϊτζή Παρασκευή, Αρεοπαγίτης

Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
 
1) Καλού – Ζακοπούλου Ειρήνη, Αρεοπαγίτης
2) Μιχολιάς Γεώργιος, Αρεοπαγίτης
3) Τσιριμώκου Μαρία, Εφέτης.
 
Τo Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα είναι:

Πρόεδρος του Δ.Σ: Γεώργιος Σακκάς, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Αναπληρωτής Πρόεδρος: η Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου.

Α’Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Τζανάκης, Αρεοπαγίτης
Β’Αντιπρόεδρος: Αργύριος Δημόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών.

Γενικός Γραμματέας: Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτης
Ταμίας: ο Γεώργιος Αλμπούρας

Μέλη: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος
Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης, Χρήστος Κατσιάνης, Εφέτης, Ιωάννα Κοσίνα, Εφέτης και
Μαρία Τζανακάκη, Αρεοπαγίτης.

Επίσης ανατέθηκαν καθήκοντα εκπροσώπου τύπου στον κ. Χαράλαμπο Μαχαίρα,
Αρεοπαγίτη.

Σχόλια