Ασφαλιστικές κρατήσεις κύριας σύνταξης στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών

0

Φ10042/6020/152/2019:Αναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί αποδοχών στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών

Αθήνα 25/09/2019 – Αρ . Πρωτ.: Φ10042/6020/152

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ:Β’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο : 2131516783
stgiotakou@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Αναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί αποδοχών στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών».

Με αφορμή τα έγγραφα ερωτήματα Υπηρεσιών του Δημοσίου, σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών και δεδομένης της ύπαρξης και λειτουργίας από 1.1.2017 του ΕΦΚΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς τις αποφάσεις των Δικαστηρίων (αρ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος) υπέχει υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης του δικαιωθέντος υπαλλήλου, τόσο ως προς τις διοικητικές συνέπειες (π.χ. αναδρομικός διορισμός, βαθμολογική αποκατάσταση), όσο και ως προς τις οικονομικές (π.χ. μισθολογική αποκατάσταση). Η μισθολογική αποκατάσταση του δικαιωθέντος υπαλλήλου συνίσταται στην καταβολή σε αυτόν αναδρομικών αποδοχών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε χρονική περίοδο. Στις αποδοχές που δικαιούται ο υπάλληλος πρέπει να συμψηφισθεί ό,τι αυτός ωφελήθηκε από την τυχόν άσκηση άλλου επαγγέλματος ή την εκμίσθωση της εργασίας του σε τρίτο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (Γνωμ. ΝΣΚ 255/2012). Στο πλαίσιο αυτό, ανακύπτει και το ζήτημα της ασφάλισης του δικαιωθέντος υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε άλλους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης. Επισημαίνουμε ότι, με τις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, οι νεοπροσλαμβανόμενοι από 01.01.2011 και εφεξής τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ., οι οποίοι δεν έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έως την ημερομηνία αυτή στους εν λόγω φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στο πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), εφόσον πρόκειται για πρόσωπα για τα οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον εν λόγω πρώην φορέα. Για την ασφαλιστική αποκατάσταση των δικαιωθέντων υπαλλήλων οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται αυτοί θα πρέπει να εξετάζουν εάν κατά το διάστημα του αναδρομικού διορισμού απασχολήθηκαν και συνεπώς υπήχθησαν στην κύρια ασφάλιση οποιουδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης και στη συνέχεια να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

Α. Επιδίκαση αποδοχών χωρίς να υφίσταται ασφάλιση κατά το διάστημα του αναδρομικού διορισμού.

Ο εκκαθαριστής θα υπολογίσει τις αναδρομικές αποδοχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και επί των ποσών αυτών θα υπολογίσει και τις προβλεπόμενες μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις, ασφαλισμένου και εργοδότη (εφόσον προβλέπεται εργοδοτική εισφορά). Ο χρόνος του αναδρομικού διορισμού, θεωρείται ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Δημοσίου ή των οικείων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης.

Β. Επιδίκαση αποδοχών, ενώ κατά το διάστημα του αναδρομικού διορισμού, υφίστατο ασφάλιση.

i) Μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, στις εν λόγω περιπτώσεις εφαρμόζονταν οι διατάξεις του αρ. 59 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007, σύμφωνα με τις οποίες στις περιπτώσεις υπηρεσιών που αναγνωρίζονται ως συντάξιμες από το Δημόσιο και για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές κύριας σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης πλην του Δημοσίου, οι εισφορές αυτές μεταφέρονται στο Δηυόσιο από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν αποδοθεί.

Επομένως, ο εκτός υπηρεσίας χρόνος υπαλλήλου που διορίζεται αναδρομικά κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο, εφόσον καταβληθούν σε αυτό οι προβλεπόμενες εισφορές για κύρια σύνταξη. Στην περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα του αναδρομικού διορισμού ο υπάλληλος είχε ασφαλισθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, οι εισφορές έως 31.12.2016 μεταφέρονταν και αποδίδονταν στο δημόσιο.

Από 1/1/2017, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και την ένταξη σε αυτόν του Δημοσίου και των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, θα διενεργείται ομοίως μεταφορά ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με σχετική διαδικασία που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Όσον αφορά στο χρόνο ασφάλισης, αυτός είναι καταρχάς χρόνος ασφάλισης στους ενταγμένους στον ΕΦΚΑ πρώην φορείς κύριας ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 2 του ν. 3865/2010, όπως έχει αναλυθεί ανωτέρω (ήτοι πρώην δημόσιο ή πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή πρ. ΕΤΑΑ) και ο χρόνος στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης που αφορά στην παρασχεθείσα εκτός του δημοσίου υπηρεσία, μεταφέρεται.

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό, ότι οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης, όπως ίσχυαν μέχρι 31.21.2016 καθώς και των αρ. 17 και 36 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν από 1.01.2017, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους αναδρομικούς διορισμούς, στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατά το επίμαχο διάστημα (του αναδρομικού διορισμού) είχε ασφαλισθεί σε άλλο πρ. φορέα κύριας ασφάλισης. Και τούτο, διότι η διοίκηση οφείλει -συμμορφούμενη στις δικαστικές αποφάσεις- να επαναφέρει τον υπάλληλο ως προς όλες τις συνέπειες (βαθμολογικές – μισθολογικές κλπ) στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχε χωρήσει η παράνομη πράξη της διοίκησης, λόγω του μη νόμιμου διορισμού του (Γνωμ. ΝΣΚ 53/2015, ΝΣΚ 256/2017, ΣτΕ 296/2015). Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 31 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007), οι υπάλληλοι του Δημοσίου για την άσκηση ιδιωτικού έργου απαιτείται να λάβουν σχετική άδεια από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, οι οποίοι ελέγχονται κατά περίπτωση, έλεγχος ο οποίος είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί -στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών- εκ των υστέρων.

ii) Κατόπιν των ανωτέρω και ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκάστοτε εκκαθαριστής, αναφορικά με τη διενέργεια των προβλεπόμενων ασφαλιστικών κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί των αποδοχών του χρονικού διαστήματος αναδρομικού διορισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Οι εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των αναδρομικών αποδοχών, όπως αυτές προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των σχετικών μισθολογικών διατάξεων. Επισημαίνουμε ότι βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ακαθάριστες αποδοχές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, και όχι εκείνες που προκύπτουν από την αφαίρεση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί από τον ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα πριν τον αναδρομικό διορισμό. Από το υπολογισθέν ποσό ασφαλιστικών εισφορών, αφαιρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου που έχουν ήδη καταβληθεί για το χρονικό διάστημα πριν από τον αναδρομικό διορισμό, και εν τέλει παρακρατείται από τις καταβλητέες αποδοχές η τυχόν σχετική διαφορά.

Τυχόν εργοδοτική εισφορά, που έχει ήδη καταβληθεί από άλλον εργοδότη, για την απασχόληση του δικαιωθέντος υπαλλήλου κατά το επίμαχο διάστημα, μεταφέρεται στους ενταγμένους στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης κατά περίπτωση. Η εργοδοτική εισφορά για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, εισήχθη για πρώτη φορά από 1.01.2017 με τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 1γ του ν. 4387/2016, ως ισχύει και όπως εξελίσσεται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής με τα μεταβατικά ποσοστά, σύμφωνα με την ΥΑ 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 4005/2016). Ο αναδρομικά διορισμένος στο Δημόσιο υπάλληλος από 1.01.2011 και εφεξής, ο οποίος πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχε καμία προϋπηρεσία στο δημόσιο εν γένει, θα υπαχθεί -σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, αναδρομικά από την ημερομηνία διορισμού του στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με εισφορές ασφαλισμένου 6,67% και εργοδότη 13,33% ή του πρώην ΕΤΑΑ, εφόσον προκύπτει βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας υποχρέωση ασφάλισης σε αυτό, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες για τους μισθωτούς ασφαλιστικές εισφορές.

Αναλυτικότερα, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

α) Περιπτώσεις με ασφάλιση -κατά τη διάρκεια του αναδρομικού διορισμού- στο πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Παράδειγμα 1: Υπάλληλος αναδρομικά διορισμένος το 2009, ο οποίος τον Μάρτιο του έτους αυτού έλαβε από την μισθωτή του εργασία στον ιδιωτικό τομέα 1000 €,
κατέβαλε ως ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εισφορά ασφαλισμένου ποσού 66,70 € (1000X6,67%) και ο εργοδότης του αντίστοιχα εργοδοτική εισφορά ποσού 133,3 € (1000X13,33%). Ο εν λόγω υπάλληλος υπάγεται από το διορισμό του στην ασφάλιση του Δημοσίου. Έστω ότι οι αποδοχές επί των οποίων έπρεπε να καταβάλει εισφορές, αν ήταν διορισμένος το διάστημα εκείνο στο δημόσιο, ήταν επίσης 1000 €. Θα κατέβαλε επομένως το ίδιο ποσό εισφοράς ασφαλισμένου (1000X6,67%) και συνεπώς δεν προκύπτει ποσό για παρακράτηση. Εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δεδομένου ότι η εργοδοτική εισφορά για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, εισήχθη για πρώτη φορά από 1.01.2017, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.
Εάν ο αναδρομικός διορισμός ανατρέχει σε διάστημα και μετά την 1.01.2017, οι εισφορές εργοδότη που θα έπρεπε να καταβάλει το Δημόσιο επί των 1000 ευρώ υπολογίζονται με τα μεταβατικά ποσοστά, όπως αυτά εξελίσσονται σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΥΑ 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 4005/2016). Εάν οι εισφορές εργοδότη που έχουν ήδη καταβληθεί καλύπτουν τα ποσά αυτά, δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά από το Δημόσιο και οι καταβληθείσες εισφορές μεταφέρονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Παράδειγμα 2: Εάν στο ανωτέρω παράδειγμα ο υπάλληλος είχε διορισθεί αναδρομικά το 2012 χωρίς να έχει προϋπηρεσία στο Δημόσιο, υπάγεται αυτοδικαίως στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (αρ. 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει) και ως εκ τούτου τα ποσοστά των ασφαλιστικών του εισφορών επιμερίζονται σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη. Από την εργασία του στον ιδιωτικό τομέα έλαβε 1000 € και ως ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατέβαλε ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 66,70 € (1000X6,67%) και ο εργοδότης του το ποσό των 133,3 € ως εργοδοτική εισφορά αντίστοιχα (1000X13,33%). Έστω ότι οι αποδοχές επί των οποίων έπρεπε να καταβληθούν εισφορές, αν ήταν διορισμένος το διάστημα εκείνο στο δημόσιο, ήταν επίσης 1000€. Δεδομένου ότι τα ποσά εισφοράς ασφαλισμένου (1000X6,67%) και εργοδότη συμπίπτουν δεν προκύπτει ποσό για παρακράτηση.

Παράδειγμα 3: Ο ίδιος ως άνω υπάλληλος, για το μήνα Μάρτιο του 2012 έλαβε από την εργασία του στον ιδιωτικό τομέα 700 € και ως ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατέβαλε ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 49,69 (700X6,67%) και ο εργοδότης ως εισφορά το ποσό των 93,31€ (700X13,33%). Έστω ότι οι αποδοχές επί των οποίων έπρεπε να καταβάλει εισφορές αν ήταν διορισμένος το διάστημα εκείνο στο δημόσιο ήταν 1000 € (πριν από την αφαίρεση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί από την απασχόλησή του στον ιδιωτικό τομέα) και ως εκ τούτου όφειλε να καταβάλει ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 66,70 € (1000X6,67%) και το Δημόσιο προς το πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως εργοδοτική εισφορά το ποσό των 133,3€ (1000X13,33%). Ο εκκαθαριστής, από τις καταβλητέες αποδοχές θα παρακρατήσει και θα αποδώσει στον ΕΦΚΑ το ποσό των 20,01€ ως διαφορά εισφοράς ασφαλισμένου (66,70-49,69=20,01€) και το Δημόσιο θα καταβάλει προς το πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το ποσό των 39,99€ ως διαφορά εισφοράς εργοδότη (133,3- 93,31=39,99€).

Παράδειγμα 4: Για το μήνα Μάρτιο του 2012 ο ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έλαβε ως αποδοχές από την μισθωτή εργασία του στον ιδιωτικό τομέα το ποσό των 1500 € και κατέβαλε ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 100,05 € (1500X6,67%) και ο εργοδότης ως εισφορά το ποσό των 199,95€ (1500X13,33%). Έστω ότι οι αποδοχές επί των οποίων έπρεπε να καταβάλει εισφορές αν ήταν διορισμένος το διάστημα εκείνο στο δημόσιο ήταν 1000 € (πριν από την αφαίρεση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί από την απασχόλησή του στον ιδιωτικό τομέα) και ως εκ τούτου όφειλε να καταβάλει ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 66,70 € (1000X6,67%) και το Δημόσιο ως εργοδοτική εισφορά το ποσό των 133,3€ (1000X13,33%).
Για το επίμαχο διάστημα έχει καλυφθεί η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη. Τα επιπλέον ποσά εισφορών μεταφέρονται στο πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι αν πρόκειται για καθεστώς μερικής απασχόλησης, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως ένας πλήρης μήνας στην ασφάλιση του δημοσίου ή των άλλων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ).

β) Περιπτώσεις με απασχόληση -κατά τη διάρκεια του αναδρομικού διορισμού- στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β βαθμού κλπ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου)

Στις περιπτώσεις αυτές και δεδομένου ότι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ, εφαρμόζονται αναλόγως -ως προς τη διενέργεια των ασφαλιστικών κρατήσεων- τα ανωτέρω αναφερόμενα.

γ) Περιπτώσεις με ασφάλιση -κατά τη διάρκεια του αναδρομικού διορισμού- στον πρ. ΟΑΕΕ ή πρ. ΕΤΑΑ.

Παράδειγμα 1: Υπάλληλος αναδρομικά διορισμένος από το έτος 2008, ήταν κατά το επίμαχο διάστημα ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ. Το μηνιαίο ποσό ασφαλιστικής εισφοράς που κατέβαλε στον πρώην φορέα, ανήρχετο στα 152,41 € (ασφαλιστικές κατηγορίες του πρώην ΟΑΕΕ). Οι αποδοχές, επί των οποίων έπρεπε να καταβάλει εισφορές αν ήταν διορισμένος το διάστημα εκείνο στο δημόσιο ήταν 1000 € (πριν από την αφαίρεση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος) και ως εκ τούτου όφειλε να καταβάλει ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 66,70 € (1000X6,67%). Για το επίμαχο διάστημα έχει καλυφθεί η εισφορά ασφαλισμένου, που έπρεπε να καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας σύνταξης. Το επιπλέον ποσό εισφοράς που έχει καταβληθεί από τον ασφαλισμένο μεταφέρεται στο Δημόσιο.
Εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δεδομένου ότι η εργοδοτική εισφορά για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, εισήχθη για πρώτη φορά από 1.01.2017, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

Παράδειγμα 2: Εάν ο ανωτέρω υπάλληλος διοριστεί αναδρομικά το έτος 2012, ως μη έχων προϋπηρεσία στο Δημόσιο έως 31.12.2010, θα υπαχθεί στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως εκ τούτου, εκτός από την εισφορά ασφαλισμένου, η οποία έχει καλυφθεί όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, θα πρέπει να υπολογισθεί και εισφορά εργοδότη ύψους 133,3€ (1000X13,33%), την οποία θα καταβάλει το Δημόσιο ως εργοδότης υπέρ του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

δ) Περιπτώσεις με ασφάλιση -κατά τη διάρκεια του αναδρομικού διορισμού- στο πρ. ΕΤΑΑ.

Παράδειγμα: Μηχανικός, νέος ασφαλισμένος διορίζεται αναδρομικά σε θέση ΠΕ Μηχανικών το 2009 και πριν το διορισμό του ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα μηχανικού. Ο εν λόγω υπάλληλος, υπάγεται στην ασφάλιση του πρ. ΤΣΜΕΔΕ ως μισθωτός μηχανικός και για την ασφάλισή του για κύρια σύνταξη καταβάλλονται εισφορές ύψους 6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% από το Δημόσιο, ως εργοδότης. Ως ελεύθερος επαγγελματίας είχε καταβάλει εισφορά ύψους 138,67. Οι αποδοχές, επί των οποίων έπρεπε να καταβληθούν εισφορές αν ήταν διορισμένος το διάστημα εκείνο στο δημόσιο ήταν 1000 € (πριν από την αφαίρεση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος) και ως εκ τούτου όφειλε να καταβάλει ως εισφορά ασφαλισμένου το ποσό των 66,70 €, η οποία έχει καλυφθεί. Το Δημόσιο θα καταβάλει επιπλέον εισφορά ως εργοδότης υπέρ του πρ. ΤΣΜΕΔΕ το ποσό των 133,33 € (1000X13,33%).

Γ. Σημειώνουμε ότι τυχόν καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, οφειλόμενες στην αναγκαία προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του ΕΦΚΑ, καθώς και στον καθορισμό της ακολουθούμενης διαδικασίας εν γένει, δεν εγείρουν ζήτημα παραγραφής των αξιώσεων των δικαιωθέντων υπαλλήλων, εφόσον αυτοί υποβάλλουν σχετικό αίτημα για την τακτοποίηση της περίπτωσής τους στον εκκαθαριστή της υπηρεσίας τους.

Δ. Όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη δεν τίθεται ζήτημα ασφαλιστικής τακτοποίησης των εισφορών και ως εκ τούτου εισφορές που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου αυτού δεν μεταφέρονται, ούτε συμψηφίζονται.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Π. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Σχόλια