Άσκηση δικηγόρων και στα δικαστήρια

0

Με το άρθρο 33 του Ν.3910/2010 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 8 Φεβρουαρίου 2011 (ΦΕΚ 11 Α΄) τροποποιείται ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 6, στο οποίο προστίθεται η παράγραφος 5 σύμφωνα με την οποία μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών, μπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος. Ο ασκούμενος θα λαμβάνει αμοιβή που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σχόλια