Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών στις εκλογές της 17ης Ιουνίου

0

Ορίζεται λοιπόν ότι οι ναυτικοί που κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται σε λιμάνι δήμου, άλλου από αυτόν στον οποίο ψηφίζουν, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο αυτό με ονομαστικές καταστάσεις που μετά την επικύρωσή τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων.

Προφανώς για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με τον παραπάνω τρόπο προϋποτίθεται ότι είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας, να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και το πλοίο τους να βρίσκεται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε λιμάνι άλλου δήμου. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «υπηρετούν» νοούνται οι ανήκοντες στο πλήρωμα του πλοίου, το οποίο κατά την ημέρα δημοσίευσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος, φέρει ελληνική σημαία. Τέλος, τα μέλη πληρωμάτων πλοίων που δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα (λόγω π.χ. υπηρεσιακών αναγκών του πλοίου) θα πρέπει να εφοδιασθούν με σχετική βεβαίωση από τον Πλοίαρχο, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι μη άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Η βεβαίωση πρέπει να θεωρείται από προξενική ή λιμενική αρχή σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται στο εξωτερικό, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα της υπογραφής του Πλοιάρχου.