Άσκηση στον ΔΣΑ για ασκούμενους με γνώση πληροφορικής

0

Με την συγκεκριμένη πρωτοβουλεία θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα άσκησης σε Δικηγορικό Σύλλογο,  με στόχο την άμεση σύνδεση του Συλλόγου με τα μέλη του και την απόκτηση εκ μέρους των ασκουμένων δικηγόρων της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας μέσω του Συλλογικού τους οργάνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

“Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από την 15η Σεπτεμβρίου 2015.

– Κατά τη συμπλήρωση της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται ηλεκτρονική αίτηση), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986

β) αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15η Σεπτεμβρίου 2015

δ) αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν για χρονικό διάστημα άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ε) ότι έχουν γνώση πληροφορικής καθώς και επάρκεια στον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η άσκησή των ασκουμένων στο ΔΣΑ θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες με δικαίωμα παρατάσεων σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Δ.Σ.Α. και με τον υπολειπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της άσκησης του κάθε ασκούμενου, ενώ  η μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ“.

Αναλυτικές πληροφορίες συμμετοχής στο site του ΔΣΑ

Σχόλια